Ktl-icon-tai-lieu

Nghi định 32/2015 /NĐ-CP Quản lý chí phí dự án

Được đăng lên bởi bqldatambinh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây
dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng,
chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết
toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền
và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư
vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi
tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước
quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi
phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài
ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng.
2. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các quy định của Nghị định này để thực hiện quản
lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được
phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật
Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ
cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ
thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu
vực xây dựng công trình.
2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản
lý chi phí đầu tư xây dựng.

1

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự
án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử d...
CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 32/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về quản chi phí đầu xây dựng gồm tổng mức đầu xây
dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, g xây dựng,
chỉ số gxây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết
toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền
nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu
vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi
tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước
quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân liên quan đến quản lý chi
phí đầu xây dựng các d án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn nhà nước ngoài
ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng.
2. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các quy định của Nghị định này để thực hiện quản
lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được
phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật
Xây dựng nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu xây dựng phải được tính đúng, tính đủ
cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với u cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ
thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thtrường tại thời điểm xác định chi p khu
vực xây dựng công trình.
2. Nhà nước thực hiện quản chi phí đầu xây dựng thông qua việc ban hành,ng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản
lý chi phí đầu tư xây dựng.
1
Nghi định 32/2015 /NĐ-CP Quản lý chí phí dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghi định 32/2015 /NĐ-CP Quản lý chí phí dự án - Người đăng: bqldatambinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghi định 32/2015 /NĐ-CP Quản lý chí phí dự án 9 10 734