Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 41 Nghị định Về xây dựng ngầm đô thị

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chính phủ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 41/2007/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2007
Nghị định

Về xây dựng ngầm đô thị
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Nghị định
chương i
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về các yêu cầu đặc thù của hoạt
động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam.
2. Hoạt động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật
Xây dựng, các quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng khác có
liên quan.
3. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có
hoạt động liên quan đến xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hoạt động xây dựng ngầm đô thị” là hoạt động xây dựng có liên quan đến công
trình ngầm đô thị.
2. "Công trình ngầm đô thị" là những công trình được xây dựng ngầm dưới đất tại đô
thị bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; công trình giao thông ngầm, công trình công
cộng ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng.
3. "Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm" bao gồm các công trình đường ống cấp nước,
cấp năng lượng, thoát nước; công trình đường dây cấp điện, thông tin liên lạc; hào, tuynel kỹ
thuật và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngầm.
4. "Công trình giao thông ngầm" là công trình phục vụ giao thông được xây dựng dưới
mặt đất.
5. "Công trình công cộng ngầm" là công trình phục vụ hoạt động công cộng được xây
dựng dưới mặt đất.
6. "Phần ngầm của các công trình xây dựng" bao gồm tầng hầm (nếu có) và các bộ
phận của công trình xây dựng nằm dưới mặt đất.

7. "Hào kỹ thuật" là cống ngầm có kích thước phù hợp để lắp đặt các đường dây, đường
ống kỹ thuật.
8. "Tuynel kỹ thuật” là hầm ngầm để lắp đặt các hệ thống đường dây, đường ống kỹ
thuật. Tuynel kỹ thuật phải bảo đảm các yêu cầu về thông hơi, chiếu sáng, phòng chống cháy
nổ, thoát nước và có tiết diện tối thiểu để bảo đảm cho con người có thể thực hiện các nhiệm
vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì công trình.
9. "Không gian ngầm đô thị" là không gian được tạo ra dưới mặt đất để sử dụng cho
mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị.
10. “Quy hoạch xây dựng ngầm đô thị" là việc tổ chức không gian xây dựng dưới mặt
đất nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả không gian ngầm đáp ứng các...
Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 41/2007/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2007
Nghị định
Về xây dựng ngầm đô thị
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Nghị định
chương i
những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định y hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng v các yêu cầu đặc thù của hoạt
động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam.
2. Hoạt động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam phải tuân thủ c quy định của Luật
Xây dựng, các quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng khác có
liên quan.
3. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, nhân trong nước nước ngoài
hoạt động liên quan đến xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hoạt động xây dựng ngầm đô thị” hoạt động xây dựng liên quan đến công
trình ngầm đô thị.
2. "Công trình ngầm đô thị" là những công trình được xây dựng ngầm dưới đất tại đô
thị bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; công trình giao thông ngầm, công trình công
cộng ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng.
3. "Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm" bao gồm các công trình đường ống cấp ớc,
cấp năng lượng, thoát nước; công trình đường dây cấp điện, thông tin liên lạc; hào, tuynel kỹ
thuật và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngầm.
4. "Công trình giao thông ngầm" công trình phục vụ giao thông được xây dựng dưới
mặt đất.
5. "Công trình công cộng ngầm" công trình phục vụ hoạt động công cộng được xây
dựng dưới mặt đất.
6. "Phần ngầm của các ng trình xây dựng" bao gồm tầng hầm (nếu có) các bộ
phận của công trình xây dựng nằm dưới mặt đất.
Nghị định 41 Nghị định Về xây dựng ngầm đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 41 Nghị định Về xây dựng ngầm đô thị - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghị định 41 Nghị định Về xây dựng ngầm đô thị 9 10 198