Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Định 42

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng), bao
gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi
đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen
thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được
khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải
quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần
kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, người
nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua

2

1. Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6
của Luật Thi đua, Khen thưởng.
2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi
đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi
đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được
xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ khen thưởng
1. Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng.
2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó,
không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp
rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện
khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen
thưởng...
CHÍNH PHỦ
Số: 42/2010/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
____________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng m 2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng), bao
gồm: nội dung thi đua, t chc phong trào thi đua, tu chun c danh hiu thi
đua; các nh thức, đối tưng, tiêu chuẩn khen thưởng; th tc, h sơ đ nghị khen
tng; qu thi đua, khen thưởng; quyn và nghĩa v của cá nn, tập thể đưc
khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo giải
quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội, tổ chức chính trị - hội -
ngh nghip, t chc hội, ngh nghiệp, t chc kinh tế thuộc c thành phần
kinh tế, đơn vị lc ng vũ trang nhân dân, người Việt Nam c ngi, người
nước ngi, cơ quan, tchức nước ngoài và các t chức quc tế Vit Nam.
Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
Nghị Định 42 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Định 42 - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Nghị Định 42 9 10 685