Ktl-icon-tai-lieu

nghị định 60

Được đăng lên bởi Tong Thanh Nga
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6
NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm
2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân
sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân
sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với
một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với
thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của
Chính phủ.
Điều 2. Thu ngân sách nhà nước gồm:
1. Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
2. Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật từ các khoản
phí, lệ phí.
3. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước theo quy định của pháp
luật, gồm:
a) Tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế;
b) Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi);

c) Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế, kể cả thu từ lợi
nhuận sau khi thực hiện nghĩa vụ về thuế của các tổ chức kinh tế có sự tham gia
góp vốn của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.
4. Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các hoạt động sự
nghiệp.
5. Tiền sử dụng đất; thu từ hoa lợi công sản và đất công ích.
6. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước.
7. Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
8. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài
nước.
9. Thu từ huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo
quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước.
10. Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật từ tiền bán
hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
11. Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức,
cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam, các tổ chức nhà nước thuộc địa
phương theo quy định tại Điều 50 của Nghị định này.
12. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 58 của Nghị định này.
13. Thu kết dư ngân sách theo quy định tại Điều 69 của Nghị định này.
14. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Các khoản di sản nhà nước được hưởng;
b) Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các khoản phạt, tịch
thu;
c) Thu hồi dự trữ nhà nước;
d) Thu chênh lệch giá, phụ thu;
đ...
NGH ĐNH
CA CHÍNH PH S 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6
NĂM 2003
QUY ĐNH CHI TIT VÀ HƯNG DN THI HÀNH
LUT NGÂN SÁCH NHÀ NƯC
CHÍNH PH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm
2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGH ĐNH:
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân
sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán quyết toán Ngân
sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách tài sản của Nhà nước đối với
một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với
thủ đô Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của
Chính phủ.
Điu 2. Thu ngân sách nhà nước gồm:
1. Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
2. Phần nộp ngân sách n ớc theo quy định của pháp luật từ các khoản
phí, lệ phí.
3. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước theo quy định của pháp
luật, gồm:
a) Tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế;
b) Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi);
nghị định 60 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định 60 - Người đăng: Tong Thanh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
nghị định 60 9 10 515