Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 65NDCP

Được đăng lên bởi datnguyenkt89
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________

Số: 65 /2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
_________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm
2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
thu nhập cá nhân.
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
thu nhập cá nhân.
Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân
không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá
nhân và Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người
nộp thuế như sau:
a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh
tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch
hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện
của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
- Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với
thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại
Điểm này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế
mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân
đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại
Khoản 2 Điều này.
Điều 3. Thu nhập ch...
CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 65 /2013/NĐ-CP
_______________________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
_________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân ngày 22 tháng 11 năm
2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một s điều của
Luật thuế thu nhập nhân Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
thu nhập cá nhân.
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật thuế thu nhập nhân Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật thuế
thu nhập cá nhân.
Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế thu nhập nhân bao gồm nhân trú và nhân
không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập
nhân Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người
nộp thuế như sau:
a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
b) Đối với nhân không trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh
tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch
hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
Nghị định 65NDCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 65NDCP - Người đăng: datnguyenkt89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghị định 65NDCP 9 10 91