Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Định 692009NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009

Số: 69/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH
Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
_____
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất;
giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai.
2. Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:
a) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, trong
đó làm rõ diện tích đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất
khu bảo tồn thiên nhiên;

2

b) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp,
trong đó làm rõ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh, đất đô thị, đất để xử lý,
chôn lấp chất thải nguy hại, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng có tầm
quan trọng quốc gia, đất di tích danh thắng;
c) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
2. Chính phủ trình Quốc hội quyết định các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng
đất cấp quốc gia.
Điều 4. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:
a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân
bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế,
xã hội của tỉnh, bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi
trồng thuỷ sản tập trung; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
cấp tỉnh; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy
hại; đất cho hoạt động khoáng sản; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang,
nghĩa địa do tỉnh quản lý; đất ...
CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 69/2009/NĐ-CP
_____________________________________________
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
_____
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất;
giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. quan thực hiện chức năng quảnnhà nước về đất đai và quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai.
2. Người sử dng đất và t chức, cá nhân có liên quan đến vic sdng đất.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:
a) Xác đnh diện tích đất đsử dụng vào mục đích nông nghiệp, trong
đó làm diện tích đất lúa ớc, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất
khu bảo tồn thiên nhiên;
Nghị Định 692009NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Định 692009NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nghị Định 692009NĐCP 9 10 70