Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 88 /2003/NĐ-CP - Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

________

Sè: 88 /2003/N§-CP

____________________________________________

MC. 310
Hµ néi, ngµy 30 th¸ng 7 n¨m

2003

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý héi
–––––––––––
ChÝnh phñ
C¨n cø S¾c lÖnh sè 102/SL/L004 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1957 ban hµnh LuËt
quy ®Þnh quyÒn lËp héi;
C¨n cø Bé LuËt d©n sù ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995;
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng, qu¶n lý nhµ níc ®èi víi
héi.
2. NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi c¸c tæ chøc:
a) MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, §oµn
Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh
ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam;
b) C¸c tæ chøc gi¸o héi.
§iÒu 2. Héi

1. Héi ®îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy ®îc hiÓu lµ tæ chøc tù nguyÖn cña
c«ng d©n, tæ chøc ViÖt Nam cïng ngµnh nghÒ, cïng së thÝch, cïng giíi, cã chung
môc ®Ých tËp hîp, ®oµn kÕt héi viªn, ho¹t ®éng thêng xuyªn, kh«ng vô lîi nh»m
b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña héi viªn; hç trî nhau ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶,
gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt níc, ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng
theo NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.
2. Héi cã c¸c tªn gäi kh¸c nhau: Liªn hiÖp héi, Tæng héi, Liªn ®oµn, HiÖp
héi, C©u l¹c bé cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ c¸c tªn gäi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt (sau ®©y gäi chung lµ héi).
3. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña héi (theo l·nh thæ) gåm:
a) Héi cã ph¹m vi ho¹t ®éng c¶ níc hoÆc liªn tØnh;
b) Héi cã ph¹m vi ho¹t ®éng trong tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau
®©y gäi chung lµ tØnh);
c) Héi cã ph¹m vi ho¹t ®éng trong huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
(sau ®©y gäi chung lµ huyÖn);
d) Héi cã ph¹m vi ho¹t ®éng trong x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ
x·).
§iÒu 3. Thµnh lËp héi vµ nguyªn t¾c tæ chøc, ho¹t ®éng cña héi
1. Thµnh lËp héi ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i
§iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy.
2. Héi ®îc tæ chøc, ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ héi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm
quyÒn phª duyÖt vµ kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt; héi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo
nguyªn t¾c tù nguyÖn, tù qu¶n, tù trang tr¶i kinh phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
ph¸p luËt.
§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan nhµ níc ®èi víi héi
1. C¬ quan nhµ níc, trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cã t...
chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
________
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 88 /2003/N§-CP
____________________________________________
MC. 310
Hµ néi, ngµy 30 th¸ng 7 n¨m
2003
nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý héi
–––––––––––
ChÝnh phñ
C¨n c lÖnh 102/SL/L004 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1957 ban hµnh LuËt
quy ®Þnh quyÒn lËp héi;
C¨n cø Bé LuËt d©n sù ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995;
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chøc, ho¹t ®éng, qu¶n nhµ níc ®èi víi
héi.
2. NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi c¸c tæ chøc:
a) MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, §oµn
Thanh niªn céng s¶n ChÝ Minh, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh
ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam;
b) C¸c tæ chøc gi¸o héi.
§iÒu 2. Héi
Nghị định 88 /2003/NĐ-CP - Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 88 /2003/NĐ-CP - Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghị định 88 /2003/NĐ-CP - Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 9 10 535