Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí

Được đăng lên bởi Trung Do
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002
NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI
TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
Điều 2. Danh mục phí, lệ phí được quy định chi tiết, ban hành kèm theo Nghị định này và áp
dụng thống nhất trong cả nước.
Điều 3. Nghị định này không điều chỉnh đối với:
1. Phí bảo hiểm xã hội;
2. Phí bảo hiểm y tế;
3. Các loại phí bảo hiểm khác;
4. Phí, nguyệt liễm, niên liễm thu theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ, không quy định tại Danh mục chi tiết phí,
lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này;
5. Những khoản phí khác không quy định tại Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo
Nghị định này, như: cước phí vận tải, cước phí bưu chính viễn thông, phí thanh toán, chuyển tiền
của các tổ chức tín dụng,...
Điều 4.
1. Tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí, bao gồm:
a) Cơ quan thuế nhà nước; cơ quan hải quan;
b) Cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ
chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí,
lệ phí.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thu các loại phí, lệ phí có trong
Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể ủy quyền việc thu phí, lệ phí; tổ
chức, cá nhân được ủy quyền phải thực hiện theo đúng những quy định tại Nghị định này.
Chương 2 :
THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Điều 5. Thẩm quyền quy định đối với phí như sau:
1. Chính phủ quy định đối với một số phí quan trọng, có số thu lớn, liên quan đến nhiều chính
sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Trong từng loại phí do Chính phủ quy định, Chính phủ có
thể ủy quyền cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định mức thu đối với từng trường hợp cụ thể cho
phù hợp với tình hình thực tế.
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy
định đối với một số loại phí gắn với quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, gắn với chức n...
CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 57/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI
TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
Điều 2. Danh mục phí, lệ phí được quy định chi tiết, ban hành kèm theo Nghị định này và áp
dụng thống nhất trong cả nước.
Điều 3. Nghị định này không điều chỉnh đối với:
1. Phí bảo hiểm xã hội;
2. Phí bảo hiểm y tế;
3. Các loại phí bảo hiểm khác;
4. Phí, nguyệt liễm, niên liễm thu theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ, không quy định tại Danh mục chi tiết phí,
lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này;
5. Những khoản phí khác không quy định tại Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo
Nghị định này, như: cước phí vận tải, cước phí bưu chính viễn thông, phí thanh toán, chuyển tiền
của các tổ chức tín dụng,...
Điều 4.
1. Tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí, bao gồm:
a) Cơ quan thuế nhà nước; cơ quan hải quan;
b) Cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ
chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí,
lệ phí.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thu các loại phí, lệ phí có trong
Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này.
Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí - Người đăng: Trung Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí 9 10 558