Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi phantienminh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
------Số: 30/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN
NHÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu
thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu th ầu về l ựa chọn
nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu, bao g ồm:
a) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của Chính phủ
về đầu tư PPP;
b) Dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, c ần l ựa
chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b
Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị m ới;
nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không
thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến ho ạt động l ựa chọn nhà đầu t ư
thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi đi ều
chỉnh của Nghị định này chọn áp dụng quy định của Nghị định này. Trường hợp chọn
áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Lu ật Đấu
thầu và Nghị định này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
1. Nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc l ập về tài
chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (riêng đối v ới
dự án PPP nhóm C độc lập với nhà thầu tư vấn lập, thẩm định đề xuất dự án); nhà
thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ s ơ d ự

sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu quy định tại Khoản 4 Đi ều 6 của
Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp qu ản lý đối với đơn vị sự
nghiệp;
b) Nhà đầu tư tham dự thầu vớ...
CHÍNH PH
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 30/2015/N -CP Đ Hà N i, ngày 17 tháng 03 n m 2015 ă
NGH NH Đ
QUY NH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T U TH U V L A CH NĐỊ Đ ĐẤ
NHÀ U TĐẦ Ư
C n c Lu t T ch că Chính ph ngày 25 tháng 12 n m 2001;ă
C n c Lu t u th u ngày 26 tháng 11 n m 2013;ă Đấ ă
C n c Lu t u t công ngày 18 tháng 6 n m 2014;ă Đầ ư ă
C n c Lu t u t ngày 26 tháng 11 n m 2014;ă Đầ ư ă
Theo ngh c a B tr ng Bđề ư K ho chế u t ,Đầ ư
Chính ph ban hành Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t u đị đị ế đ Đấ
th u v l a ch n nhà u t . đầ ư
Ch ng Iươ
NH NG QUY NH CHUNG ĐỊ
i u 1. Ph m vi i u ch nh và i t ng áp d ngĐ đ đố ư
1. Ph m vi i u ch nh đ
Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t u th u v l a ch n đị đị ế đ Đấ ề ự
nhà u t theo quy nh t i Kho n 3 i u 1 c a Lu t u th u, bao g m:đầ ư đị Đ Đấ
a) D án u t theo hình th c i tác công t (PPP) theo quy nh c a Chính ph đầ ư đố ư đị
v u t PPP; đầ ư
b) D án u t s d ng các khu t, qu t có giá tr th ng m i cao, c n l a đầ ư đấ đấ ươ
ch n nhà u t thu c danh m c d án c phê duy t theo quy nh t i i m b đầ ư đượ đị ạ Đ
Kho n 1 i u 10 Ngh nh này xây d ng công trình thu c ô th , khu ô th m i; Đ đị để đ đ
nhà th ng m i; công trình th ng m i và d ch v ; t h p a n ng mà không ươ ươ đ ă
thu c các tr ng h p quy nh t i i m a Kho n này. ườ đị ạ Đ
2. i t ng áp d ngĐố ư
a) T ch c, cá nhân tham gia ho c có liên quan n ho t ng l a ch n nhà u t đế độ đầ ư
th c hi n d án u t quy nh t i Kho n 1 i u này; đầ ư đị Đ
b) T ch c, cá nhân có ho t ng l a ch n nhà u t không thu c ph m vi i u độ đầ ư đ
ch nh c a Ngh nh này ch n áp d ng quy nh c a Ngh nh này. Tr ng h p ch n đị đị đị ườ
áp d ng thì t ch c, cá nhân ph i tuân th các quy nh có liên quan c a Lu t u đị Đấ
th u và Ngh nh này, b o m công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t . đ đả ế
i u 2. B o m c nh tranh trong u th uĐ đ đ
1. Nhà u t tham d th u c ánh giá là c l p v pháp lý và c l p v tài đầ ư đượ đ độ độ
chính v i nhà th u t v n l p, th m nh báo cáo nghiên c u kh thi (riêng i v i ư đị đố
d án PPP nhóm C c l p v i nhà th u t v n l p, th m nh xu t d án); nhà độ ư đị đề
th u t v n l p, th m nh h s m i s tuy n, h s m i th u, ánh giá h s d ư đị ơ ơ ơ đ ơ
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ - Người đăng: phantienminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 9 10 3