Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Được đăng lên bởi Phuc Thanh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————

——
Số:

/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày
tháng năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm
về bảo hiểm thất nghiệp

————
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ
trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người
lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền
và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm.
2. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng
tiền lương và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm xã hội.
3. Tổ chức bảo hiểm xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội),
trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được
giao các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm (sau đây viết tắt
là trung tâm dịch vụ việc làm).
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo quy
định của Luật Việc làm.
Chương II
1

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 3. Điều kiện được hỗ trợ
Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại Khoản 1
Điều 47 Luật Việc làm khi có đủ các điều kiện sau:
1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật
Việc làm liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng liền trước của tháng đề nghị hỗ
trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm
cho người lao động hoặc đến tháng của ngày đề nghị hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động nếu
n...
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm
về bảo hiểm thất nghiệp
————
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tit thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ
trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người
lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; t chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền
và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm.
2. Người lao động người quản doanh nghiệp, quản hợp tác hưởng
tiền lương tham gia bảo hiểm hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm xã hội.
3. Tổ chức bảo hiểm hội, Sở Lao động-Thương binh hội tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây vit tắt Sở Lao động-Thương binh hội),
trung tâm dịch vụ việc làm do quan quản nnước về việc làm thành lập được
giao các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm (sau đây vit tắt
là trung tâm dịch vụ việc làm).
4. quan, tổ chức, nhân liên quan đn bảo hiểm thất nghiệp theo quy
định của Luật Việc làm.
Chương II
CHÍNH PHỦ
——
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
Số: /2015/NĐ-CP
Hà Nội, ngày tháng năm 2015
1
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp - Người đăng: Phuc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 9 10 194