Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định Số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi hoan-ho-trong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghị định Số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động
về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Chính phủ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế,
Nghị định
Chương I
Đối tượng và phạm vi áp dụng
Điều 1. Đối tượng và phạm vi được áp dụng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao
động bao gồm: mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao
động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong
lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên
lãnh thổ Việt Nam.
Chương II
An toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 2. Luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động theo
khoản 1 Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Việc xây dựng mới, mở rộng, hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng,
bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập luận chứng về các biện
pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong luận chứng phải có những nội dung
chính sau đây:
- Địa điểm, quy mô, khoảng cách từ công trình, cơ sở đến khu dân cư và các công trình
khác;
- Những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt động; các giải
pháp phòng ngừa, xử lý;
Luận chứng phải được cơ quan Thanh tra nhà nước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao
động phối hợp với các cơ quan hữu quan chấp thuận.
2. Khi thực hiện phải cụ thể hoá các yêu cầu, nội dung, biện pháp bảo đảm an toàn và vệ
sinh lao động theo luận chứng đã được duyệt.
Điều 3. Việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động theo khoản 2 Điều 96
của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động là tiêu chuẩn, quy phạm bắt
buộc thực hiện. Căn cứ tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước,
của ngành ban hành, người sử dụng lao động phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh
lao động cho từng loại máy, thiết bị, vật tư và nội quy an toàn, vệ sinh nơi làm việc.
2. Việc nhập khẩu các loại máy thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động, vệ sinh lao động phải được Bộ Thương mại cho phép sau khi trao đổi và được...
Ngh định S 06/CP ngày 20/01/1995 ca Chính ph
Quy định chi tiết mt s điu ca B lut Lao động
v an toàn lao động, v sinh lao động
Chính ph
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn c B lut Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề ngh ca B trưởng B Lao động - Thương binh và Xã hi và B trưởng B Y tế,
Ngh định
Chương I
Đối tượng và phm vi áp dng
Điu 1. Đối tượng và phm vi được áp dng các quy định v an toàn lao động, v sinh lao
động bao gm: mi t chc, cá nhân s dng lao động, mi công chc, viên chc, mi người lao
động k c người hc ngh, tp ngh, th vic trong các lĩnh vc, các thành phn kinh tế, trong
lc lượng vũ trang và các doanh nghip, t chc, cơ quan nước ngoài, t chc quc tế đóng trên
lãnh th Vit Nam.
Chương II
An toàn lao động, v sinh lao động
Điu 2. Lun chng v các bin pháp bo đảm an toàn lao động, v sinh lao động theo
khon 1 Điu 96 ca B lut Lao động được quy định như sau:
1. Vic xây dng mi, m rng, hoc ci to các công trình, các cơ s để sn xut, s dng,
bo qun, lưu gi các loi máy, thiết b vt tư, các cht có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao
động, v sinh lao động thì ch đầu tư, người s dng lao động phi lp lun chng v các bin
pháp bo đảm an toàn lao động, v sinh lao động. Trong lun chng phi có nhng ni dung
chính sau đây:
- Địa đim, quy mô, khong cách t công trình, cơ s đến khu dân cư và các công trình
khác;
- Nhng yếu t nguy him, có hi, s c có th phát sinh trong quá trình hot động; các gii
pháp phòng nga, x lý;
Lun chng phi được cơ quan Thanh tra nhà nước v an toàn lao động hoc v sinh lao
động phi hp vi các cơ quan hu quan chp thun.
2. Khi thc hin phi c th hoá các yêu cu, ni dung, bin pháp bo đảm an toàn và v
sinh lao động theo lun chng đã được duyt.
Điu 3. Vic thc hin tiêu chun an toàn lao động, v sinh lao động theo khon 2 Điu 96
ca B lut Lao động được quy định như sau:
1. Tiêu chun, quy phm an toàn lao động, v sinh lao động là tiêu chun, quy phm bt
buc thc hin. Căn c tiêu chun, quy phm an toàn lao động, v sinh lao động ca Nhà nước,
ca ngành ban hành, người s dng lao động phi xây dng quy trình bo đảm an toàn, v sinh
lao động cho tng loi máy, thiết b, vt tư và ni quy an toàn, v sinh nơi làm vic.
2. Vic nhp khu các loi máy thiết b, vt tư, các cht có yêu cu nghiêm ngt v an toàn
lao động, v sinh lao động phi được B Thương mi cho phép sau khi trao đổi và được s nht
trí ca cơ quan Thanh tra nhà nước v an toàn lao động hoc v sinh lao động.
Nghị định Số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định Số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động - Người đăng: hoan-ho-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị định Số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 9 10 797