Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
______
Số: 31/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Quy định mức lương tối thiểu chung
___________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc
hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung.
Điều 1. Mức lương tối thiểu chung
Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là
1.050.000 đồng/tháng.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán
bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao
động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức:
1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội.
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Điều 3. Áp dụng mức lương tối thiểu chung
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở
để:
1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ
cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với
cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao
động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.
2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 trở đi đối với lao động dôi
dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ
quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
3. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu
chung.
Điều 4. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung
1. Kinh phí thực hiện đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm
từ các nguồn:
a) Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ...
CHÍNH PHỦ
______
Số: 31/2012/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
Quy định mức lương tối thiểu chung
___________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc
hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng B Lao động - Thương binh hội, B
trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung.
Điều 1. Mức lương tối thiểu chung
Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012
1.050.000 đồng/tháng.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán
bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng trang người lao
động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức:
1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội.
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội.
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung - Trang 2
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung 9 10 490