Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

CHÍNH PHỦ
______

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

Số: 40/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý
và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước,
tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
_______
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chính phủ ban hành Nghị định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận
chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức
tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu
hồi, thay thế và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại (sau đây gọi tắt là tiền); bảo quản,
vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ
chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chi phí cho các hoạt động
nghiệp vụ phát hành tiền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Cơ sở in, đúc tiền; Kho bạc Nhà nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan khác.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Tiền mặt” là các loại tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước
phát hành.
2. “Tiền mới chưa phát hành” là các loại tiền giấy, tiền kim loại đã được in,
đúc và dự trữ tại các kho tiền của Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa được phép
phát hành vào lưu thông.
3. “Tiền đình chỉ lưu hành” là các loại tiền giấy, tiền kim loại không còn giá
trị lưu hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
4. “Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông” là các loại tiền giấy, tiền kim loại
do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay
biến dạng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
5. “Tài sản quý” bao gồm: Vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và
các loại tài sản quý khác.
6. “Cơ sở in, đúc tiền” là tổ chức có hoạt động in, đúc tiền trong và ngoài
nước thực hiện việc thiết kế, chế bản và in, đúc tiền theo hợp đồng với Ngân hàng
Nhà nước.
Chương II
IN, ĐÚC, PHÁT HÀNH TIỀN
Mục 1
IN, ĐÚC TIỀN
Điều 4. In, đúc tiền đang lưu hành và in, đúc tiền mới chưa phát hành
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà ...
CHÍNH PHỦ
______
Số: 40/2012/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý
và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước,
tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
_______
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chính phủ ban hành Nghị định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận
chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức
tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu
hồi, thay thế tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại (sau đây gọi tắt tiền); bảo quản,
vận chuyển tài sản quý giấy tờ giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ
chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chi phí cho các hoạt động
nghiệp vụ phát hành tiền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 9 10 870