Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 43 đất đai

Được đăng lên bởi lovewinter1507
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
(sau đây gọi là Luật Đất đai).
2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về
đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai.
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 3. Xác định loại đất
Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các
Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích
sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.
2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn
cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.
3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở
có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định
sau đây:
a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa
đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất
đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử
dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá
do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định
mục đích chính.
4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01
tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm
văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất
xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.
5. Cơ qua...
Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
(sau đây gọi là Luật Đất đai).
2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về
đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai.
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 3. Xác định loại đất
Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các
Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích
sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.
2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn
cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.
3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở
có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định
sau đây:
a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa
đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất
đó;
Nghị định số 43 đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 43 đất đai - Người đăng: lovewinter1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Nghị định số 43 đất đai 9 10 545