Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 51/2013/ NĐCP của Chính Phủ về việc Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởn

Được đăng lên bởi chuminhthuy-hlu-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 51/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội
đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc
giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền
thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm
soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám
đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà
nước làm chủ sở hữu,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ
tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên,
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán
trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ
sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám
đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi chung
là viên chức quản lý chuyên trách).
Viên chức quản lý chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điều này không bao gồm
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán
trưởng làm việc theo hợp đồng lao động.
2. Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc
Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách (sau
đây gọi chung là viên chức quản lý không chuyên trách).
3. Cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung là chủ sở hữu).

Điều 3. Xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách
Viên chức quản lý chuyên trách tiếp tục được xếp lương theo hạng công ty
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ đóng, hưởng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định
của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Điều 4. Nguyên tắ...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 51/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội
đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc
giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền
thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm
soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc P giám
đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà
nước làm chủ sở hữu,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ
tịch thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên,
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán
trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ
sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ tịch thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám
đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi chung
là viên chức quản lý chuyên trách).
Viên chức quản chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điều này không bao gồm
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán
trưởng làm việc theo hợp đồng lao động.
2. Chủ tịch thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc
Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách (sau
đây gọi chung là viên chức quản lý không chuyên trách).
3. quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền
nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung là chủ sở hữu).
Nghị định số 51/2013/ NĐCP của Chính Phủ về việc Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 51/2013/ NĐCP của Chính Phủ về việc Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởn - Người đăng: chuminhthuy-hlu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghị định số 51/2013/ NĐCP của Chính Phủ về việc Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởn 9 10 938