Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 20/07/2012): Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________

Số: 57/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
__________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định
của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý tài chính
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài
chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và
các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện công
khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chế độ trách nhiệm
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc
Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản lý nhà nước
về việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương II
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN
Điều 4. Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng

1. Vốn chủ sở hữu:
a) Vốn điều lệ;
b) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo
quy định của pháp luật;
c) Thặng dư vốn cổ phần;
d) Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ,
quỹ dự phòng tài chính;
đ) Lợi nhuận chưa phân phối;
e) Vốn khác thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài.
2. Vốn huy động:
a) Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân;
b) Vốn nhận ủy thác đầu tư;
c) Vốn vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và
ngoài nước;
d) Vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
đ) Phát hành các giấy tờ có giá.
3. Vốn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì

giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp
định do Chính phủ quy định. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ...
NGHỊ ĐỊNH
Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
__________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
n cứ Luật doanh nghiệp ny 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế đ tài chính đối với t chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng ớc ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định
của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý tài chính
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài
chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và
các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức n dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện công
khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chế độ trách nhiệm
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc
Tổng giám đốc (Giám đốc) của t chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài chịu tch nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản nhà ớc
về việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của t chức n dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
CHÍNH PHỦ
________
Số: 57/2012/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012
Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 20/07/2012): Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 20/07/2012): Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 20/07/2012): Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 9 10 87