Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
______

Số: 85/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng
số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng
cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng
11 năm 2005 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của các luật liên quan
đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội
(sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi) và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng
theo Luật Xây dựng
số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội.
2. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA thực
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm định và phê
duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Nghị
định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu bao
gồm việc chi tiêu theo các hình thức mua, thuê, thuê mua. Việc xác định phần vốn nhà
nước tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư của dự án đã phê
duyệt, được tính theo từng dự án cụ thể, không xác định theo tỷ lệ phần vốn nhà nước đóng
góp trong tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp;
2. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, chào hàng
cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm các
yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên
mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ

2

yêu cầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Chủ đầu tư chịu
trách nhiệm quyết định nội dung của hồ sơ yêu cầu;
3. Hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu chuẩn bị và nộp theo yêu cầu của hồ
sơ yêu cầu; đối ...
CHÍNH PH
______
Số: 85/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
_________
CHÍNH PHỦ
n cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
n cứ Luật Đu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng
s16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 m 2003 của Quốc hội;
n cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng
cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Xét đngh của B trưng B Kế hoch và Đu tư, B trưng B y dng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghđịnh này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng
11 năm 2005 của Quc hội, Luật sửa đổi bổ sung một s điều của các luật liên quan
đến đầu xây dựng bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội
(sau đây gọi tắt Luật sa đi) hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng
theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội.
2. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA thực
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thtục trình, thẩm định p
duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Nghị
định này.
Điều 2. Giải thích từ ng
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu bao
gồm việc chi tiêu theo các hình thức mua, thuê, thuê mua. Việc xác định phần vốn n
nước tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư của dự án đã p
duyệt, được tính theo từng dự án cụ thể, không xác định theo tỷ lệ phần vốn nhà nước đóng
góp trong tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp;
2. Hồ yêu cu toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, chào hàng
cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, lựa chọn nthầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm các
yêu cầu cho một i thầu làm căn cứ phápđể nhà thầu chuẩn bhồ đề xuất để bên
mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 9 10 352