Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 về Đăng ký kinh doanh

Được đăng lên bởi quynhmaib9
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006
VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:
C hư ơn g I
N HỮ N G QU Y ĐỊ N H C HU N G

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký
kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Điều 2 . Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký kinh doanh theo
quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của người thành lập
doanh nghiệp
1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân và tổ chức được Nhà
nước bảo hộ.
2. Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của
Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân
trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh
doanh.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được ban
hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.
5. Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung
thực, chính xác của các thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp và hộ kinh doanh.
2. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp,
được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập doanh nghiệp tự khai
và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
3. Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Nghị định này
có hiệu lực không phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh mớ...
NGH ĐNH
CA CHÍNH PH S 88/2 0 0 6/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006
V ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CHÍNH PH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGH ĐNH:
Chương I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy đnh chi tiết về cơ quan đăngkinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng
kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Điu 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. T chức, cá nhân trong nước; tổ chức, nhân nước ngoài thực hiện đăng kinh doanh theo
quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký kinh doanh.
Điu 3. Quyền thành lập doanh nghiệp nghĩa vụ đăng kinh doanh của người thành lập
doanh nghiệp
1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luậtquyền của cá nhân và tổ chức được N
nước bảo hộ.
2. Người thành lập doanh nghiệp có nga vụ thực hin việc đăng ký kinh doanh theo quy định của
Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
3. Nghiêm cm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phin hà đi vi tchức, cá nhân
trong khi tiếp nhn hvà gii quyết vic đăngkinh doanh, đăng ký thay đi nội dung đăng ký kinh
doanh.
4. Các Bộ, quan ngang Bộ, Hội đồng nhân n y ban nhân n các cấp không được ban
hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.
5. Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhim trước pháp luật về tính hợp pháp, trung
thực, chính xác của các thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Điu 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp và hộ kinh doanh.
2. Nội dung Giấy chứng nhn đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp,
được ghi trên cơ snhng thông tin trong h sơ đăng ký kinh doanh do ni thành lp doanh nghip tự khai
tự chu trách nhim trước pháp luật. Mẫu Giấy chứng nhn đăng kinh doanh do BKế hoch và Đu tư
quy đnh và được áp dụng thng nhất trên phm vi toàn quốc.
3. Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Nghị định này
hiệu lực không phải đổi Giấy chứng nhận đăngkinh doanh và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Nghị định Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 về Đăng ký kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 về Đăng ký kinh doanh - Người đăng: quynhmaib9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghị định Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 về Đăng ký kinh doanh 9 10 328