Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

Được đăng lên bởi ductu26
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 92/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo,
Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt
động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của
cơ quan nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân,
không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.
Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích
động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính
sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối
trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản
của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê
tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương 2. HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
Điều 3. Hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng
1. Cộng đồng dân cư nơi có cơ sở tín ngưỡng bầu, cử người đại diện hoặc ban
quản lý cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng.
Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân
Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín cộng đồng dân cư và
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo
bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ và tên, tuổi, nơi cư trú của những người được bầu,
cử đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân
cấp xã) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả bầu, cử.

2. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở
tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến ...
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 92/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo,
Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt
động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của
cơ quan nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng bảo đảm quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo o của công dân,
không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.
Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; ch
động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính
sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối
trật tự công cộng, m hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, i sản
của người khác, cản trở việc thực hiện quyền nghĩa vụ công dân; hoạt động
tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Mọi tổ chức, nhân hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương 2. HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
Điều 3. Hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng
1. Cộng đồng dân cư nơi có cơ sở tín ngưỡng bầu, cử người đại diện hoặc ban
quản lý cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng.
Người đại diện hoặc thành viên ban quản sở tín ngưỡng công dân
Việt Nam, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, uy tín cộng đồng dân
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Người đại diện hoặc ban quản cơ sở tín ngưỡng trách nhiệm thông báo
bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ và tên, tuổi, nơi cư trú của những người được bầu,
cử đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân
cấp xã) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả bầu, cử.
Nghị định số 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo - Người đăng: ductu26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghị định số 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 9 10 580