Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: 43/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Về đăng ký doanh nghiệp
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và
quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện
đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh
theo quy định của Nghị định này;
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Cơ quan thuế;

2

5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định này bao gồm nội dung
về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp
thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao
gồm đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng
ký doanh nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử
mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin
về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do doanh nghiệp đăng ký.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.
3. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông
tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu
tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để
gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dữ liệu phục
vụ công tác đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp
quốc gia bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện
tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doan...
CHÍNH PHỦ
_______
Số: 43/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Về đăng ký doanh nghiệp
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, đăng hộ kinh doanh; quy định về quan đăng kinh doanh
quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, nhân trong nước; tổ chức, nhân nước ngoài thực hiện
đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. nhân, nhóm nhân, hộ gia đình thực hiện đăng hộ kinh doanh
theo quy định của Nghị định này;
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Cơ quan thuế;
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp 9 10 353