Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN

Được đăng lên bởi thanhtp979
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUY CHẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về Quy chế và quản lý hoạt động của người,
phương tiện trong khu vực biên giới đất liền; trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trường hợp quy định của Nghị định này khác với quy định của điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng
quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong khu vực
biên giới đất liền có trách nhiệm chấp hành Nghị định này và các quy định
khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau
đây viết gọn là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi là cấp xã) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên
giới quốc gia trên đất liền.
Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền có Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định này.
2. Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào,
được thiết lập nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt động của người, phương
tiện trong vành đai biên giới; duy trì an ninh, trật tự và phòng, chống các
hành vi vi phạm pháp luật; nơi hẹp nhất 100 m, nơi rộng nhất không quá
1.000 m, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định.
3. Vùng cấm là phần lãnh thổ nằm trong khu vực biên giới đất liền được
thiết lập để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự; phòng, chống, ngăn chặn
các hành vi xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập bí mật nhà nước.
4. Hoạt động trong khu vực biên giới đất liền bao gồm: Cư trú, vào, đi lại,
sản xuất, kinh doanh; thăm dò, khai thác tài nguyên; xây dựng các công
trình, thực hiện các dự án và các hoạt động khác có liên ...
CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 34/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014
NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUY CHẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về Quy chế và quản lý hoạt động của người,
phương tiện trong khu vực biên giới đất liền; trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trường hợp quy định của Nghị định này khác với quy định của điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng
quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN - Người đăng: thanhtp979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN 9 10 635