Ktl-icon-tai-lieu

nghị quyết

Được đăng lên bởi Levinhvpdkqsd Le
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2012/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật
Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục
giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được
sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân
sự ngày 29 tháng 3 năm 2011(sau đây viết tắt là BLTTDS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS nhằm
bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại
Tòa án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.
Điều 2. Quyền khởi kiện vụ án quy định tại Điều 161 của BLTTDS
Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm
đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS và cần
phân biệt như sau:
1. Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì có thể tự
mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của
người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời, ở
phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.
2. Đối với cá nhân là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám
tuổi không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi
dân sự đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự
bằng tài sản riêng của mình, thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ
đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động hoặc
giao dịch dân sự đó. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải
1

ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời, ở phần cuối đơn, cá nhân đó
phải ký tên hoặc điểm chỉ.
3. Đối với cá nhân là người chưa thành niên (trừ trường hợp được hướng
dẫn tại khoản 2 Điều này), người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế
năng lực hành vi dân sự, thì người đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp
luật) có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơ...
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2012/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật
Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Để thi hành đúng thống nhất các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục
giải quyết vụ án tại Tòa án cấp thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được
sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân
sự ngày 29 tháng 3 năm 2011(sau đây viết tắt là BLTTDS);
Sau khi ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS nhằm
bảo đảm thi hành đúng thống nhất Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại
Tòa án cấp sơ thẩm” của BLTTDS.
Điều 2. Quyền khởi kiện vụ án quy định tại Điều 161 của BLTTDS
Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại T án thẩm quyền để yêu cầu bảo
vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, thì nhân, quan, tổ chức phải làm
đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS cần
phân biệt như sau:
1. Đối với nhân đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì thể tự
mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của
người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của nhân đó. Đồng thời,
phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.
2. Đối với nn là người t đủ i lăm tui đến chưa đ i tám
tui không mt năng lực hành vi n sự, kng b hn chế ng lc nh vi
n s đã tham gia lao động theo hợp đng lao động hoc giao dịch dân sự
bằng i sản rng của mình, thì th tự mình hoặc nhờ người kc làm hộ
đơn khởi kiện v án về tranh chp có ln quan đến hợp đồng lao đng hoặc
giao dịch n s đó. Ti mc n, đa ch ca người khi kiện trong đơn phải
1
nghị quyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị quyết - Người đăng: Levinhvpdkqsd Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
nghị quyết 9 10 609