Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết 022004NQHĐTP

Được đăng lên bởi Thanh Thoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN RUBIC – RUBIC CONSULTANCY COMPANY LIMITED
No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam
Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716
Email: contact@rubiclaw.vn Website: 

N GHỊ QU YẾT
CỦ A HỘI Đ ỒN G THẨ M PHÁN TÒA ÁN N HÂN D ÂN TỐI C AO
S Ố 02/2004 /N Q- HĐ TP N GÀY 10 THÁN G 8 N ĂM 2004 HƯ ỚN G D ẪN ÁP
D ỤN G PHÁP LU ẬT TR ON G VI ỆC GI ẢI QU YẾT C ÁC VỤ ÁN D ÂN SỰ ,
HÔN N HÂN VÀ GI A Đ ÌN H
HỘ I Đ ỒN G THẨM PH ÁN TO À ÁN N HÂN D ÂN TỐ I CAO
Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án
dân sự, hôn nhân và gia đình;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao,
QU YẾT Đ ỊN H
I. VIỆC ÁP DỤNG
VỀ THỜI HIỆU

CÁC

QUY

ĐỊNH

CỦA

PHÁP

LUẬT

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch dân sự
1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật Dân sự có hiệu
lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân
sự, thời hiệu miễn trừ nghĩ vụ dân sự và thời hiệu khởi kiện) thì phải áp dụng các quy định về
thời hiệu của các văn bản pháp luật đó để xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt
giao dịch dân sự đó được thực hiện xong trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996. Trong
trường hợp từ ngày 1/7/1996 các bên tham gia giao dịch dân sự có thoả thuận bổ sung thì cần
phân biệt như sau:
A. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết hạn thực hiện
hợp đồng, có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng đó thì việc xác định thời hiệu
căn cứ vào thoả thuận của các bên và được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật
có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
B. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận bổ sung mà
thoả thuận đó là một phần không tách rời của hợp đồng dân sự đó thì việc xác định thời hiệu
đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả thoả thuận mới) được thực hiện theo quy định của
các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
C. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận bổ sung mà
thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ hoặc hoàn toàn độc lập với hợp
đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với thoả thuận mới được thực hiện theo quy định của
Bộ luật Dân sự.
1.2. Đối với giao dịch dân sự đ...
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN RUBIC – RUBIC CONSULTANCY COMPANY LIMITED
No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam
Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716
Email: contact@rubiclaw.vn Website: http://www.rubiclaw.vn
NGH QUYT
CA HI ĐNG THM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
S 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯNG DN ÁP
DNG PHÁP LUT TRONG VIC GII QUYT CÁC V ÁN DÂN S,
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
HI ĐNG THM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TI CAO
Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án
dân sự, hôn nhân và gia đình;
Sau khi ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ pháp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao,
QUYT ĐNH
I. VIC ÁP DNG CÁC QUY ĐNH CA PHÁP LUT
V THI HIU
1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch dân sự
1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật Dân sự hiệu
lực) mà các văn bản pháp luật trước đây quy định về thời hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân
sự, thời hiệu miễn trừ nghĩ vụ dân sự và thời hiệu khởi kiện) thì phải áp dụng các quy định về
thời hiệu của các văn bản pháp luật đó để xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt
giao dịch dân sự đó được thực hiện xong trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996. Trong
trường hợp từ ngày 1/7/1996 các bên tham gia giao dịch dân sự thoả thuận bổ sung thì cần
phân biệt như sau:
A. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết hạn thực hiện
hợp đồng, thoả thuận kéoi thời hạn thực hiện hợp đồng đó thì việc xác định thời hiệu
căn cứ vào thoả thuận của các bên được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật
có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
B. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, thoả thuận bổ sung
thoả thuận đó một phần không tách rời của hợp đồng dân sự đó thì việc xác định thời hiệu
đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả thoả thuận mới) được thực hiện theo quy định của
các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
C. Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, thoả thuận bổ sung mà
thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng hoặc hoàn toàn độc lập với hợp
đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với thoả thuận mới được thực hiện theo quy định của
Bộ luật Dân sự.
1.2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 đến trước ngày 1/1/2005 Bộ
luật Dân sự các văn bản pháp luật khác không quy định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu
yêu cầu, thì kể từ ngày 1/1/2005 (ngày Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua ngày
15/6/2004 hiệu lực) việc xác định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện
theo quy định tại Điều 159 của Bộ luật Tố tụng dân sự; cụ thể như sau:
A. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự hai năm, kể từ ngày
1/1/2005, nếu tranh chấp phát sinh trước ngày 1/1/2005 hoặc kể từ ngày phát sinh tranh chấp,
nếu tranh chấp phát sinh từ ngày 1/1/2005.
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6190 – 1900.6212
Nghị quyết 022004NQHĐTP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết 022004NQHĐTP - Người đăng: Thanh Thoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị quyết 022004NQHĐTP 9 10 56