Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết 03/2005 hướng dẫn luật phá sản

Được đăng lên bởi buithihahuyen-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2005/NQ-HĐTP NGÀY
28 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất Luật phá sản (sau đây viết tắt là LPS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
QUYẾT NGHỊ:
I. VỀ CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LPS
1. Về quy định tại Điều 2 của LPS
1.1. LPS được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam ; cụ thể
là:
a. Công ty nhà nước;
b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
c. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d. Công ty cổ phần;
đ. Công ty hợp danh;
e. Doanh nghiệp tư nhân;
g. Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;
h. Hợp tác xã;
i. Liên hiệp hợp tác xã;
k. Doanh nghiệp liên doanh;
l. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
m. Các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã khác theo quy định của pháp luật Việt Nam .
1.2. Khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án phải kiểm tra
trong danh mục cụ thể do Chính phủ quy định về doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an
ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh
vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu có doanh nghiệp, hợp tác
xã này hay không, để thực hiện như sau:
a. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc danh mục cụ thể do Chính phủ quy
định, thì Toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi có đầy đủ các điều kiện nộp đơn do Chính
phủ quy định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc
tiến hành thủ tục phá sản phải thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ về thi hành LPS đối với doanh
nghiệp, hợp tác xã này.

1

b. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc danh mục cụ thể do Chính
phủ quy định, thì Toà án tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của LPS, các văn bản quy phạm pháp
luật hướng dẫn thi hành LPS và hướng dẫn trong Nghị quyết này.
2. Về quy định tại Điều 3 của LPS
2.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
a. Có các khoản nợ đến hạn.
Các khoả...
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2005/NQ-HĐTP NGÀY
28 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ vào Luật tổ chức Tán nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất Luật phá sản (sau đây viết tắt là LPS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
QUYẾT NGHỊ:
I. VỀ CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LPS
1. Về quy định tại Điều 2 của LPS
1.1. LPS được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam ; cụ thể
là:
a. Công ty nhà nước;
b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
c. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d. Công ty cổ phần;
đ. Công ty hợp danh;
e. Doanh nghiệp tư nhân;
g. Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;
h. Hợp tác xã;
i. Liên hiệp hợp tác xã;
k. Doanh nghiệp liên doanh;
l. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
m. Các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã khác theo quy định của pháp luật Việt Nam .
1.2. Khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, T án phải kim tra
trong danh mục cụ thể do Chính phủ quy định về doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an
ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh
vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu có doanh nghiệp, hợp tác
xã này hay không, để thực hiện như sau:
a. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc danh mục cụ thể do Chính phủ quy
định, thì Toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi có đầy đủ các điều kiện nộp đơn do Chính
phủ quy định đối với doanh nghiệp, hợp tác đó. Sau khi thụ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, việc
tiến hành thủ tục phá sản phải thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ về thi hành LPS đối với doanh
nghiệp, hợp tác xã này.
1
Nghị quyết 03/2005 hướng dẫn luật phá sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết 03/2005 hướng dẫn luật phá sản - Người đăng: buithihahuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị quyết 03/2005 hướng dẫn luật phá sản 9 10 233