Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Quyết 388/2003

Được đăng lên bởi kimduyen_hd
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC
HỘI
Số: 388/2003/NQ-UBTVQH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm
2003

NGHỊ QUYẾT
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự gây ra
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự,
nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố,
xét xử và thi hành án hình sự;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Bộ luật dân sự;
Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá
XI, kỳ họp thứ hai về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá
XI (2002 - 2007) và năm 2003,
QUYẾT NGHỊ:
MỤC 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Các trường hợp được bồi thường thiệt hại
1. Những người thuộc các trường hợp sau đây được bồi thường thiệt hại:
a) Người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng
hình sự huỷ bỏ quyết định tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật;
b) Người bị tạm giam mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự huỷ bỏ quyết định tạm giam vì người đó không thực hiện hành vi phạm tội;
c) Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân,
đã bị kết án tử hình mà có bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền xác định người
đó không thực hiện hành vi phạm tội;
d) Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án ngoài các trường hợp quy định tại các

điểm a, b và c khoản 1 Điều này mà có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền
trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hiện hành vi phạm tội.
2. Những người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu có tài sản bị thu
giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu mà bị thiệt hại thì được bồi thường.
Điều 2. Các trường hợp không được bồi thường thiệt hại
1. Những người thuộc các trường hợp sau đây không được bồi thường thiệt hại:
a) Người được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
b) Người bị xử lý về hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự được Quốc hội thông qua
ngày 27 tháng 6 năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung theo các luật sử...
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC
HỘI
Số: 388/2003/NQ-UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm
2003
NGHỊ QUYẾT
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự gây ra
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự,
nâng cao trách nhiệm của ngườithẩm quyền trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố,
xét xử và thi hành án hình sự;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoàhội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Bộ luật dân sự;
Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá
XI, kỳ họp thứ hai về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá
XI (2002 - 2007) và năm 2003,
QUYẾT NGHỊ:
MC 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Các trường hợp được bồi thường thiệt hại
1. Những người thuộc các trường hợp sau đây được bồi thường thiệt hại:
a) Người bị tạm giữ màquyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng
hình s huỷ bỏ quyết định tạm giữ người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật;
b) Người bị tạm giam quyết định của quan thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự huỷ bỏ quyết định tạm giam vì người đó không thực hiện hành vi phạm tội;
c) Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân,
đã bị kết án tử hình bản án, quyết định của T án thẩm quyền xác định người
đó không thực hiện hành vi phạm tội;
d) Người b khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án ngoài các trường hợp quy định tại các
Nghị Quyết 388/2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Quyết 388/2003 - Người đăng: kimduyen_hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghị Quyết 388/2003 9 10 580