Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Được đăng lên bởi mlcanh1588
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

Số: 30c/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ
NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn
2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chƣơng trình).
Điều 2. Mục tiêu của Chƣơng trình
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội
chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lƣợng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực cho phát triển đất nƣớc.
2. Tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch
nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.
3. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nƣớc từ trung ƣơng tới cơ sở
thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân
chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan
hành chính nhà nƣớc.
4. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền
con ngƣời, gắn quyền con ngƣời với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nƣớc.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và
trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nƣớc.
Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế;
xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng
cải cách chính sách tiền lƣơng nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức,
viên chức thực thi công vụ có chất lƣợng và hiệu quả cao; nâng cao chất lƣợng
dịch vụ hành chính và chất lƣợng dịch vụ công.
Điều 3. Nhiệm vụ của Chƣơng trình
1. Cải cách thể chế:
a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992
đƣợc sửa đổi, bổ sung;
b) Đổi mới và nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng pháp luật, trƣớc hết là quy
trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tƣ và văn
bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phƣơng nhằm bảo đảm tính hợp
hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp
luật;
c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, trƣớc
hết là thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự công
bằng trong phân phối thành q...
CHÍNH PH
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: 30c/NQ-CP
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011
NGH QUYT
BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG TH CI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ
NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
CHÍNH PH
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề ngh ca B trưởng B Ni v,
QUYT NGH:
Điều 1. Ban hành Chƣơng trình tổng th cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn
2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chƣơng trình).
Điều 2. Mc tiêu của Chƣơng trình
1. Xây dng, hoàn thin h thng th chế kinh tế th trƣờng định hƣớng xã hi
ch nghĩa nhm gii phóng lực lƣợng sn xuất, huy động và s dng có hiu qu
mi ngun lc cho phát triển đất nƣớc.
2. Tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thun li, minh bch
nhm gim thiu chi phí v thi gian và kinh phí ca các doanh nghip thuc
mi thành phn kinh tế trong vic tuân th th tc hành chính.
3. Xây dng h thống các cơ quan hành chính nhà nƣớc t trung ƣơng tới cơ sở
thông sut, trong sch, vng mnh, hiện đại, hiu lc, hiu quả, tăng tính dân
ch và pháp quyn trong hoạt động điều hành ca Chính ph và của các cơ quan
hành chính nhà nƣớc.
4. Bảo đảm thc hin trên thc tế quyn dân ch ca nhân dân, bo v quyn
con ngƣời, gn quyn con ngƣời vi quyn và li ích ca dân tc, của đất nƣớc.
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 - Người đăng: mlcanh1588
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 9 10 744