Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết trung ương 4

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ
4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay.
Trân

trọng

I.

TÌNH

giới
HÌNH

thiệu

toàn
VÀ

văn

Nghị

NGUYÊN

quyết:
NHÂN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải
qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó
khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh
nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy
sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ
đại trong sự nghiệp cách mạng.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ
trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng
từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của
nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có
bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn
luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân,
được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế,
yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ
chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu
không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn
vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây:
Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí
lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị,
cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...
Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được
xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch...
không đồng bộ thiếu chủ động trong công c bố trí, phân công cán bộ. Một số
trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không yêu
cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy n
quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.
Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách" trên thực tế nhiều i rơi vào
hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá
nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa hiện
tượng dựa dẫm vào tập thể, không trách nhiệm nhân, vừa không khuyến
khích người đứng đầu nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho
cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu
cầu lợi ích nhân.
3. Tình hình trên đây có nguyên nhân khách quan do việc thực hiện đổi mới kinh tế
phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được những tác động của mặt
trái chế thtrường, hội nhập quốc tế; chưa schuẩn bị thật kỹ về lập trường,
tưởng cả cách thức tiếp cận mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, còn thiếu
những chế, chính sách đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn ngừa những vi
phạm.
Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế, xây dựng, phát triển với quy ngày càng lớn, một bộ phận cán bộ lãnh
đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước;
đó là môi trường để chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, thực dụng phát triển.
Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ b âm mưu và hoạt động "diễn biến
hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt động chống
phá, chia rẽ nội bộ Đảng phá hoại mối quan hệ gắn giữa Đảng với nhân dân,
làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan:
Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gim sút ý chí chiến đấu, quên đi
trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng mt s nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật
không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.
Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê nh nhiều nơi vừa bị
buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm sở cho công
tác kiểm tra, giám sát. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hànhchế, chính sách, pháp
luật thích ứng với quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng hội
chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chếi cụ thể. Đánh giá, sử
dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật
Nghị quyết trung ương 4 - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết trung ương 4 - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị quyết trung ương 4 9 10 247