Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hệ thống Madrid

Được đăng lên bởi nhoklaw12345
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu hệ thống Madrid- Đăng ký nhãn hiệu quốc tế.
Bảo hộ nhãn hiệu ở thị trường nước ngoài đã trở thành một nhu cầu lớn của các
doanh nghiệp ở Việt Nam. Trải qua các giai đoạn phát triển, Việt Nam đã tham gia
nhiều điều ước quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu như: Công ước Paris năm 1883 về bảo
hộ sở hữu công nghiệp; Hệ thống Madrid gồm Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng
ký quốc tế về nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước năm 1989; Hiệp
định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
năm 1994…Trong số đó, việc đăng ký nhãn hiệu qốc tệ được dựa trên hệ thống
Madrid.
Hệ thống Madrid được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid, hai văn bản này đều thiết

lập một quy trình hành chính cho phép việc đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia chỉ thông qua việc sử
dụng một đơn đăng ký thương hiệu duy nhất.

Thỏa ước Madrid
Việt Nam tham gia Thỏa ước từ ngày 8/3/1949.
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu được ký tại Madrid bnăm 1891. Theo Thỏa
nước này, công dân của nước thành viên Thỏa ước có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào nhiều
nước thành viên bằng cách nộp một đơn cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế
giới với điều kiện đã được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại . Văn phòng quốc tế sẽ
công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ rõ những nước thành viên mà chủ đơn yêu cầu đăng ký
nhãn hiệu (nước được chỉ định). Nước được chỉ định phải xem xét chấp nhận hay từ chối cấp
Giấy đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm nước được chỉ định không có ý
kiến, thì nhãn hiệu được coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó.
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo qui định của Thỏa ước Madrid
Để được đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện
Thỏa ước Madrid. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm
theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp
đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.
Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước
thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo
hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được
đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên. Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa
ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được ...
Nghiên cứu hệ thống Madrid- Đăng ký nhãn hiệu quốc tế.
Bảo hộ nhãn hiệu ở thị trường nước ngoài đã trở thành một nhu cầu lớn của các
doanh nghiệp ở Việt Nam. Trải qua các giai đoạn phát triển, Việt Nam đã tham gia
nhiều điều ước quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu như: Công ước Paris năm 1883 về bảo
hộ sở hữu công nghiệp; Hệ thống Madrid gồm Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng
ký quốc tế về nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước năm 1989; Hiệp
định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
năm 1994…Trong số đó, việc đăng ký nhãn hiệu qốc tệ được dựa trên hệ thống
Madrid.
Hệ thống Madrid được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid, hai văn bản này đều thiết
lập một quy trình hành chính cho phép việc đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia chỉ thông qua việc sử
dụng một đơn đăng ký thương hiệu duy nhất.
Thỏa ước Madrid
Việt Nam tham gia Thỏa ước từ ngày 8/3/1949.
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu được ký tại Madrid bnăm 1891. Theo Thỏa
nước này, công dân của nước thành viên Thỏa ước có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào nhiều
nước thành viên bằng cách nộp một đơn cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế
giới với điều kiện đã được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại . Văn phòng quốc tế sẽ
công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ rõ những nước thành viên mà chủ đơn yêu cầu đăng ký
nhãn hiệu (nước được chỉ định). Nước được chỉ định phải xem xét chấp nhận hay từ chối cấp
Giấy đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm nước được chỉ định không có ý
kiến, thì nhãn hiệu được coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó.
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo qui định của Thỏa ước Madrid
Để được đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện
Thỏa ước Madrid. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm
theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp
đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.
Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước
thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo
hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được
đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên. Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa
ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước
chỉ định trong đơn.
Nghị định thư Madrid
Nghiên cứu hệ thống Madrid - Trang 2
Nghiên cứu hệ thống Madrid - Người đăng: nhoklaw12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu hệ thống Madrid 9 10 114