Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi masterminh1985
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm:
1.1. Thế nào là nguyên tắc?
Nguyên tắc trước hết được hiểu là "Ðiều cơ bản định ra, nhất thiết phái tuân theo trong
một loạt việc làm".
Dưới góc độ của luật hành chính, nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước là tổng
thể những quy phạm pháp luật hành chính có nội dung đề cập tới những tư tưởng chủ đạo làm cơ
sở để tổ chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Mỗi nguyên tắc quản lý đều có
những hình thức biểu hiện khác nhau.
Trong quản lý hành chính nhà nước, các nguyên tắc cơ bản là những tư tưởng chủ đạo bắt
nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp
luật làm nền tảng cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
1.2. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hành chính nhà nước được qui định ở đâu?
Các nguyên tắc quản lý nhà nước nói chung và những nguyên tắc quản lý hành chính nhà
nước nói riêng đã được quy định trong pháp luật như quy định trong hiến pháp, luật, văn bản dưới
luật. Những nguyên tắc được quy định trong hiến pháp được xem là nguyên tắc cơ bản nhất.
1.3. Ðặc điểm của nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước
- Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước mang tính chất khách quan bởi vì chúng
được xây dựng, đúc kết từ thực tế cuộc sống và phản ánh các quy luật phát triển khách quan. Tuy
nhiên, các nguyên tắc trên cũng mang yếu tố chủ quan bởi vì chúng được xây dựng bởi con người
mà con người dựa trên những nhận thức chủ quan để xây dựng.
- Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có tính ổn định cao nhưng không phải là
nguyên tắc bất di bất dịch. Nó gắn liền với quá trình phát triển của xã hội, tích lũy kinh nghiệm,
thành quả của khoa học về quản lý hành chính nhà nước.
- Tính độc lập tương đối với chính trị. Hệ thống chính trị của nhà nước Việt nam được
thực hiện thông qua: các tổ chức chính trị xã hội (Ðảng, Mặt trận tổ quốc...), và bộ máy nhà nước
(Lập pháp, hành pháp, tư pháp). Trong hệ thống nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có cả
những nguyên tắc riêng, đặc thù trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên giữa
hoạt động chính trị và quản lý nhà nước có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ. Các quan điểm chính trị
là cơ sở của việc tổ chức hoạt động quản lý hành chính nhà nước và hoạt động quản lý hành
chính nhà nước thực hiện tốt không chỉ đòi hỏi được trên pháp luật (luật), mà còn phải thực hiện
đúng đắn các quan điểm chính trị (chính sách).
- Mỗi nguyên tắc quản lý hành chính ...
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm:
1.1. Thế nào là nguyên tắc?
Nguyên tắc trước hết được hiểu "Ðiều cơ bản định ra, nhất thiết phái tuân theo trong
một loạt việc làm".
Dưới góc độ của luật hành chính, nguyên tắc trong quản hành chính nc tổng
thể những quy phạm pháp luật nh chính có nội dung đề cập tới những tư tưởng chủ đạo làm cơ
sở để tổ chức thực hiện hoạt động quảnhành chính nhà nước. Mỗi nguyên tắc quản đều
những hình thức biểu hiện khác nhau.
Trong quản lý hành chính nhà nước, các nguyên tắc cơ bản là những tưởng chủ đạo bắt
nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp
luật làm nền tảng cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
1.2. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hành chính nhà nước được qui định ở đâu?
Các nguyên tắc quản lý nhà nước nói chungnhững nguyên tắc quản lý hành chính nhà
nước nói riêng đã được quy định trong pháp luật như quy định trong hiến pháp, luật, văn bản dưới
luật. Những nguyên tắc được quy định trong hiến pháp được xem là nguyên tắc cơ bản nhất.
1.3. Ðặc điểm của nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước
- Các nguyên tắc quản nh chính nhà nước mang tính chất khách quan bởi chúng
được xây dựng, đúc kết từ thực tế cuộc sống và phản ánh các quy luật phát triển khách quan. Tuy
nhiên, các nguyên tắc trên cũng mang yếu tố chủ quan bi vì chúng được xây dựng bởi con người
mà con người dựa trên những nhận thức chủ quan để xây dựng.
- Các nguyên tắc quản hành chính nhà nước có nh ổn định cao nng không phải
nguyên tắc bất di bất dịch.gắn liền với quá trình phát triển của xã hội, tích lũy kinh nghiệm,
thành quả của khoa học về quản lý hành chính nhà nước.
- Tính độc lập tương đối với chính trị. Hệ thống chính trị của nhà nước Việt nam được
thực hiện thông qua: các tổ chức chính trị xã hội (Ðảng, Mặt trận tổ quốc...), và bộ y nhà nước
(Lập pháp, nh pháp, pháp). Trong hthống nguyên tắc quản nh chính nhà ớc c
những nguyên tắc riêng, đặc t trong hoạt động quản hành chính nhà nước. Tuy nhiên giữa
hoạt động chính trị và quản nhà nước có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ. Các quan điểm chính trị
sở của việc tổ chức hoạt động quản hành chính nhà nước hoạt động quản hành
chính nhà nước thực hiện tốt không chỉ đòi hỏi được trên pháp luật (luật),còn phải thực hiện
đúng đắn các quan điểm chính trị (chính sách).
- Mỗi nguyên tắc quản nh chính nhà nước có nội dung riêng, phản ánh những khía
cạnh khác nhau của quảnnh chính nhà nước. Tuy nhiên, những nguyên tắc này có mối quan
1
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: masterminh1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 336