Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn

Được đăng lên bởi Hà Dương Thầm
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU................................................................................................................................ 1
NỘI DUNG............................................................................................................................. 1
I. Khái niệm ly hôn, nguyên tắc bình đẳng giữa vợ, chồng và bản chất pháp lý của ly hôn 1
1. Khái niệm.................................................................................................................... 1
2. Bản chất pháp lý của ly hôn........................................................................................2
II. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn.....................................................4
1. Quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn...............................................................4
2. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn..........................8
3. Chia tài sản sau ly khi ly hôn.......................................................................................9
4. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn..............................................12
III. Nhận xét đánh giá việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong ly hôn, kiến nghị và giải
pháp.................................................................................................................................. 13
1. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong ly hôn.......................13
2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện quyền bình đẳng giới một cách tốt hơn khi giải
quyết việc ly hôn........................................................................................................... 14
KẾT LUẬN............................................................................................................................ 15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................16

MỞ ĐẦU
Đề cập đến ly hôn, một nhà nghiên cứu viết rằng “Ly hôn là cuộc khủng
hoảng của sự biến đổi gia đình gây ra những thay đổi bên trong hệ thống gia
đình”. Khủng hoảng trong đời sống gia đình không giống như những khủng
hoảng khác, ly hôn không diễn ra đột ngột, mà nó thường bắt đầu bằng một thời
kỳ trong đó sự xung đột, bất hoà giữa vợ chồng tăng lên và giảm đi sự thoả mãn,
hài lòng về hôn nhân của các bên. Nghiên cứu gia đình, không thể thiếu vắng
việc tìm hiểu hiện tượng ly hôn, một trong những yếu tố dẫn đến kết thúc đời
sống hôn nhân, đ...
M C L C
MỞ ĐẦU................................................................................................................................1
NỘI DUNG.............................................................................................................................1
I. Khái niệm ly hôn, nguyên tắc bình đẳng giữa vợ, chồng và bản chất pháp lý của ly hôn 1
1. Khái niệm....................................................................................................................1
2. Bản chất pháp lý của ly hôn........................................................................................2
II. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn.....................................................4
1. Quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn...............................................................4
2. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn..........................8
3. Chia tài sản sau ly khi ly hôn.......................................................................................9
4. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn..............................................12
III. Nhận xét đánh giá việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong ly hôn, kiến nghị giải
pháp.................................................................................................................................. 13
1. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong ly hôn.......................13
2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện quyền bình đẳng giới một cách tốt hơn khi giải
quyết việc ly hôn...........................................................................................................14
KẾT LUẬN............................................................................................................................15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................16
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn - Người đăng: Hà Dương Thầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn 9 10 210