Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định đúng sai luật dân sự

Được đăng lên bởi diepdo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3763 lần   |   Lượt tải: 32 lần
II. Nhận định.
1. Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực đối với tất cả các quan hệ dân sự trên lãnh
thổ Việt Nam?
Trả lời: Sai. Theo điều 2 BLDS 2005 ngoài được áp dụng trên lãnh thổ nước
CHXHCNVN còn được áp dụng đối với quan hệ dân sự thuộc yếu tố nước ngoài.
2. Quan hệ thừa kế là quan hệ tài sản, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự?
Trả lời: Đúng. Vì đối tượng của quan hệ thừa kế là tài sản nên vì vậy thuộc đối tượng
điều chỉnh của Luật dân sự.
3. Năng lực Pháp luật dân sự của cá nhân luôn không bị hạn chế?
Trả lời: Sai. Năng lực cá nhân không thể bị hạn chế trừ trường hợp pháp luật có quy
định là hạn chế.
4. Cá nhân có quyền Pháp luật từ khi còn thai nhi?
Trả lời: Sai. Vì phải được sinh ra và còn sống.
5. Người có năng lực dân sự chưa đầy đủ không được tham gia các giao dịch dân sự?
Trả lời: Sai. Vì theo điều 20 BLDS 2005 có thể tham gia các giao dịch dân sự nhỏ
phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, giao dịch trao tay.
6. Người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ là người dưới 6 tuổi?
Trả lời: Sai. Theo điều 21 BLDS 2005 người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi
dân sự, giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dấn sự.
Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do người đại diện theo Pháp luật xác
lập thực hiện.
7. Tất cả các giao dịch dân sự của người chưa đủ 16 tuổi phải do người đại diện theo
pháp luật xác lập thực hiện?
Trả lời: Sai. Theo điều 20 BLDS “Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi
xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý,
trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc
pháp luật có quy định khác ’’.
8. Người bị bệnh tâm thần hoặc bị các bệnh không có khả năng nhận thức là người
mất năng lực hành vi dân sự ?
Trả lời: Sai. Vì người bị mất năng lực hành vi dân sự phải được sự giám định y khoa
và được Tòa án tuyên bố.
9. Người mất năng lực hành vi dân sự, giao dịch dân sự do người đại diện Pháp luật
xác lập?
Trả lời: Đúng. Theo K2. Điều 22 BLDS 2005 “ Giao dịch dân sự do người đại diện
Pháp luật xác lập thực hiện “.
10. Nội dung giao dịch dân sự do đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự xác lập?
Trả lời: Sai. Người đại diện chỉ có quyền cho hay không cho chứ không có quyền
quyết định. Nội dung giao dịch do người bị hạn chế năng lực hành vi quyết định.
11. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có trí tuệ bình thường mới có quyền lập di chúc?
Trả lời: Sai. Chỉ đúng trong trường hợp người đó có đủ năng lực hành vi Ph...
II. Nhận định.
1. Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực đối với tất cả các quan hệ dân sự trên lãnh
thổ Việt Nam?
Trả lời: Sai. Theo điều 2 BLDS 2005 ngoài được áp dụng trên lãnh thổ nước
CHXHCNVN còn được áp dụng đối với quan hệ dân sự thuộc yếu tố nước ngoài.
2. Quan hệ thừa kế là quan hệ tài sản, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự?
Trả lời: Đúng. Vì đối tượng của quan hệ thừa kế là tài sản nên vì vậy thuộc đối tượng
điều chỉnh của Luật dân sự.
3. Năng lực Pháp luật dân sự của cá nhân luôn không bị hạn chế?
Trả lời: Sai. Năng lực cá nhân không thể bị hạn chế trừ trường hợp pháp luật có quy
định là hạn chế.
4. Cá nhân có quyền Pháp luật từ khi còn thai nhi?
Trả lời: Sai. Vì phải được sinh ra và còn sống.
5. Người có năng lực dân sự chưa đầy đủ không được tham gia các giao dịch dân sự?
Trả lời: Sai. Vì theo điều 20 BLDS 2005 có thể tham gia các giao dịch dân sự nhỏ
phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, giao dịch trao tay.
6. Người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ là người dưới 6 tuổi?
Trả lời: Sai. Theo điều 21 BLDS 2005 người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi
dân sự, giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dấn sự.
Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do người đại diện theo Pháp luật xác
lập thực hiện.
7. Tất cả các giao dịch dân sự của người chưa đủ 16 tuổi phải do người đại diện theo
pháp luật xác lập thực hiện?
Trả lời: Sai. Theo điều 20 BLDS “Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi
xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý,
trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc
pháp luật có quy định khác ’’.
8. Người bị bệnh tâm thần hoặc bị các bệnh không có khả năng nhận thức là người
mất năng lực hành vi dân sự ?
Trả lời: Sai. Vì người bị mất năng lực hành vi dân sự phải được sự giám định y khoa
và được Tòa án tuyên bố.
9. Người mất năng lực hành vi dân sự, giao dịch dân sự do người đại diện Pháp luật
xác lập?
Trả lời: Đúng. Theo K2. Điều 22 BLDS 2005 “ Giao dịch dân sự do người đại diện
Pháp luật xác lập thực hiện “.
10. Nội dung giao dịch dân sự do đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự xác lập?
Trả lời: Sai. Người đại diện chỉ có quyền cho hay không cho chứ không có quyền
quyết định. Nội dung giao dịch do người bị hạn chế năng lực hành vi quyết định.
11. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có trí tuệ bình thường mới có quyền lập di chúc?
Trả lời: Sai. Chỉ đúng trong trường hợp người đó có đủ năng lực hành vi Pháp luật
dân sự và có tài sản.
12. Những người từ đủ 15 tuổi trở lên đến 18 tuổi có quyền lập di chúc nếu có tài
sản và được sự đồng ý của người đại diện hoặc người giám hộ?
Nhận định đúng sai luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận định đúng sai luật dân sự - Người đăng: diepdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhận định đúng sai luật dân sự 9 10 452