Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định đúng sai luật doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Miu Miu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5259 lần   |   Lượt tải: 25 lần
I.

Pháp luật về đầu tư ở VN:
1. Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động
theo hình thức Cty TNHH.
Sai. Có thể HĐ theo hình thức Cty Cổ phần (chỉ cần có tiền là được)
2. Những doanh nghiệp có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam chỉ
được họat động theo hình thức Cty TNHH.
Sai. Vì người nước ngoài có thể mua cổ phần của công ty cổ phần
3. Tổ chức , cá nhân công dân VN có thể góp vốn, mua cổ phần ở các doanh nghiệp có phần
vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại VN.
Tìm k ra. Đa số chọn đúng. Nhưng k bik giải thích.
4. Người nc ngoài chủ thể thành lập bất kì 1 trong 5 loại hình DN do LDN điều chỉnh.
Đúng. Vì các tổ chức, cá nhân nc ngoài có quyền thành lập và quản lí DN tại VN. Trừ
những trường hợp k được quyền thành lập và quản lí DN.

II.

Pháp luật về công ty:
1. Người không được quyền thành lập công ty thì cũng không được quyền góp vốn vào công
ty.
Sai. Vì người đang chấp hành hình phạt tù or đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh k
được thành lập cty nhưng được góp vốn vào cty.
2. khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối
với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh?
Sai. Vì thành viên hợp danh của cty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số
nợ còn lại of cty nếu tài sản của cty k đủ để trang trải số nợ của cty. Tr 140
3. Khi một thành viên không thực hiện đúng tiến độ góp vốn, các thành viên sáng lập phải
cùng nhau liên đớí chịu trách nhiệm trong việc cùng nhau góp vốn mà thành viên đó cam
kết.
Sai. Vì k bắt buộc phải sử dụng cách trên, ngoài ra có thể xử lý bằng cách: một or 1 số
thành viên nhận góp đủ số vốn góp vào cty or huy động người khác cùng góp vốn vào cty.
4. Trong cơ cấu vốn của Cty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
Sai. Công ty nhà nước là nhà nước chiếm phần vốn đa sô chi phối hoặc toàn bộ, do đó
vẫn còn có các chủ thể khác góp vốn. VD công ty cổ phần có nhà nước hiếm hơn 50% cổ
phần
 Công ty TNHH:

1

1. Hợp đồng giữa công ty TNHH 1 thành viên với chủ sở hữu phải được HDTV hoặc Chủ
tịch công ty, GD hoặc TGD và KSV xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số.
Đúng. Quyết định theo nguyên tắc đa số, 1 người có 1 phiếu biểu quyết. Tr135
2. Sau khi đã góp vốn là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào cty TNHH, thành viên
(đã góp vốn) vẫn có quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó.
Sai. Vì Cty TNHH là Cty tách biệt vốn vs tài sản cá nhân.
3. Tất cả cty TNHH 1 thành viên p...
I. Pháp luật về đầu tư ở VN:
1. Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động
theo hình thức Cty TNHH.
Sai. Có thể HĐ theo hình thức Cty Cổ phần (chỉ cần có tiền là được)
2. Những doanh nghiệp có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam chỉ
được họat động theo hình thức Cty TNHH.
Sai. Vì người nước ngoài có thể mua cổ phần của công ty cổ phần
3. Tổ chức , cá nhân công dân VN có thể góp vốn, mua cổ phần ở các doanh nghiệp có phần
vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại VN.
Tìm k ra. Đa số chọn đúng. Nhưng k bik giải thích.
4. Người nc ngoài chủ thể thành lập bất kì 1 trong 5 loại hình DN do LDN điều chỉnh.
Đúng. Vì các tổ chức, cá nhân nc ngoài có quyền thành lập và quản lí DN tại VN. Trừ
những trường hợp k được quyền thành lập và quản lí DN.
II. Pháp luật về công ty:
1. Người không được quyền thành lập công ty thì cũng không được quyền góp vốn vào công
ty.
Sai. Vì người đang chấp hành hình phạt tù or đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh k
được thành lập cty nhưng được góp vốn vào cty.
2. khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối
với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh?
Sai. Vì thành viên hợp danh của cty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số
nợ còn lại of cty nếu tài sản của cty k đủ để trang trải số nợ của cty. Tr 140
3. Khi một thành viên không thực hiện đúng tiến độ góp vốn, các thành viên sáng lập phải
cùng nhau liên đớí chịu trách nhiệm trong việc cùng nhau góp vốn mà thành viên đó cam
kết.
Sai. Vì k bắt buộc phải sử dụng cách trên, ngoài ra có thể xử lý bằng cách: một or 1 số
thành viên nhận góp đủ số vốn góp vào cty or huy động người khác cùng góp vốn vào cty.
4. Trong cơ cấu vốn của Cty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
Sai. Công ty nhà nước là nhà nước chiếm phần vốn đa sô chi phối hoặc toàn bộ, do đó
vẫn còn có các chủ thể khác góp vốn. VD công ty cổ phần có nhà nước hiếm hơn 50% cổ
phần
Công ty TNHH:
1
Nhận định đúng sai luật doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận định đúng sai luật doanh nghiệp - Người đăng: Miu Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhận định đúng sai luật doanh nghiệp 9 10 202