Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định đúng sai môn luật phá sản

Được đăng lên bởi chimchip50
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6010 lần   |   Lượt tải: 68 lần
1. mọi tranh chấp giữa các thương nhân với nhau đều có thể thỏa thuận chọn trọng tài thương
mại để giải quyết?
Đúng. Vì trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên phát sinh tranh chấp có thỏa
thuận và lựa chọn.
2. trong thủ tục phá sản danh nghiệp ,hợp tác xã,việc triệu tập hội nghi chủ nợ là thủ tục bắt
buộc?
Đúng. Theo chương V luật phá sản doanh nghiệp.
3. mọi danh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đều bị tòa án ra quyết định tuyên bố doanh
nghiệp bị phá sản?
Sai. Do nếu doanh nghiệp phục hồi được thì không tuyên bố phá sản nữa.
4. tất cả các cty TNHH 1 thành viên đều phải có kiểm soát viên?
Sai. Theo Đ67 mục b luật doanh nghiệp.
5. chủ sở hữu của cty TNHH 1 thành viên có thể cho người khác thuê cty TNHH đó?
Đúng. Theo Đ64 luật doanh ngiệp
6. những doanh nghiệp có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại việt nam chỉ
được hoạt đông theo hình thức cty TNHH?
Sai. Do có thể góp vốn vào công ty cổ phần.....
7. thành viên cty TNHH được làm cổ đông trong cty cổ phần?
Đúng. Vì cả 2 đều chịu trách nhiệm hữu hạn với phần vốn góp.
8. chỉ có cty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
Đúng. Do đặc trưng của cty cổ phần
9. tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại hội đồng cổ đổng cua cty cổ phần
đó?
Sai. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đái cổ tức không có quyền biểu quyết
10. trong cty hợp danh,giám đốc có thể dược thuê để điều hành công việc hàng ngày của cty?
Đúng. Theo K1 D135 luật doanh nghiệp, nếu điều lệ công ty quy định.
11. thành viên góp vốn không được tham gia dự và biểu quyết trong cuộc họp hội đồng thành
viên cty hợp danh?
Sai. Theo K1 D140 luật doanh nghiệp
12. thành viên hợp danh của 1 cty hợp danh có quyền tự do góp vốn vào các doanh nghiệp
khác?
Đúng. Do thành viên hợp danh chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số tiền mình đóng góp vào công
ty hợp danh.
13. doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên hợp danh của cty hợp danh?
Đúng. Do doanh nghiệp tư nhân tuy chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của doanh nghiệp.
NHưng khi tham gia góp vốn vào công ty hợp danh thì chịu trách nhiệm hữu hạn về số vốn góp. Như
vậy việc góp vốn vào công ty hợp danh ko gây đối lập hay mâu thuẫn về lợi ích và ko bị cấm.
14. doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê doanh nghiệp của mình ?
Đúng. Giải thích theo quyền của doanh nghiệp:Đ 8 luật doanh nghiệp
15. giải quyết tranh chấp bằng trọng tài không được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước?
Sai. Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, mà phán quyết trọng tài ko được c...
1. mọi tranh chấp giữa các thương nhân với nhau đều có thể thỏa thuận chọn trọng tài thương
mại để giải quyết?
Đúng.trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên phát sinh tranh chấp có thỏa
thuận và lựa chọn.
2. trong thủ tục phá sản danh nghiệp ,hợp tác xã,việc triệu tập hội nghi chủ nợ là thủ tục bắt
buộc?
Đúng. Theo chương V luật phá sản doanh nghiệp.
3. mọi danh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đều bị tòa án ra quyết định tuyên bố doanh
nghiệp bị phá sản?
Sai. Do nếu doanh nghiệp phục hồi được thì không tuyên bố phá sản nữa.
4. tất cả các cty TNHH 1 thành viên đều phải có kiểm soát viên?
Sai. Theo Đ67 mục b luật doanh nghiệp.
5. chủ sở hữu của cty TNHH 1 thành viên có thể cho người khác thuê cty TNHH đó?
Đúng. Theo Đ64 luật doanh ngiệp
6. những doanh nghiệp phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại việt nam chỉ
được hoạt đông theo hình thức cty TNHH?
Sai. Do có thể góp vốn vào công ty cổ phần.....
7. thành viên cty TNHH được làm cổ đông trong cty cổ phần?
Đúng. Vì cả 2 đều chịu trách nhiệm hữu hạn với phần vốn góp.
8. chỉ có cty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
Đúng. Do đặc trưng của cty cổ phần
9. tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại hội đồng cổ đổng cua cty cổ phần
đó?
Sai. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đái cổ tức không có quyền biểu quyết
10. trong cty hợp danh,giám đốc có thể dược thuê để điều hành công việc hàng ngày của cty?
Đúng. Theo K1 D135 luật doanh nghiệp, nếu điều lệ công ty quy định.
11. thành viên góp vốn không được tham gia dự biểu quyết trong cuộc họp hội đồng thành
viên cty hợp danh?
Sai. Theo K1 D140 luật doanh nghiệp
12. thành viên hợp danh của 1 cty hợp danh quyền tự do góp vốn vào các doanh nghiệp
khác?
Đúng. Do thành viên hợp danh chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số tiền mình đóng góp vào công
ty hợp danh.
13. doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên hợp danh của cty hợp danh?
Đúng. Do doanh nghiệp nhân tuy chịu trách nhiệm hạn về c nghĩa vụ của doanh nghiệp.
NHưng khi tham gia góp vốn vào công ty hợp danh thì chịu trách nhiệm hữu hạn về số vốn góp. Như
vậy việc góp vốn vào công ty hợp danh ko gây đối lập hay mâu thuẫn về lợi ích và ko bị cấm.
14. doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê doanh nghiệp của mình ?
Đúng. Giải thích theo quyền của doanh nghiệp:Đ 8 luật doanh nghiệp
15. giải quyết tranh chấp bằng trọng tài không được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước?
Sai. Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng i, mà phán quyết trọng tài ko được các n thi hành
nhưng nếu đơn yêu cầu tòa án buộc bên kia phải thi hành phán quyết của trọng tài, thì lúc này
cưỡng chế nhà nước sẽ được áp dụng.
16. Khi thấy DN, HTX lâm vào tình trạng fá sản, chủ nợ là đối tượng có quyền nộp đơn y/c g/q
thủ tục fá sản.
Sai. Theo khoản 1 điều 13, khoản 1 điều 14, khoản 1 điều 16, khoản 1 điều 17 khoản 1 điều 18
quy định khi nhận thấy DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ khôngbảo đảm hoặc
bảo đảm 1 phần; DN, HTX không trả được lương, các khoản nợ # cho người lao động đều
quyền nộp đơn y/c mở thủ tục phá sản đ/v DN, HTX đó.
Nhận định đúng sai môn luật phá sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận định đúng sai môn luật phá sản - Người đăng: chimchip50
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nhận định đúng sai môn luật phá sản 9 10 596