Ktl-icon-tai-lieu

những điểm mới và luật hôn nhân gia đình 2014

Được đăng lên bởi An Ngô
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn m ực pháp lý cho cách ứng x ử giữa các thành viên gia đình; trách nhi ệm c ủa
cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố ch ế độ hôn nhân và gia đình.
Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình
1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một ch ồng, vợ ch ồng bình đẳng.
2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân t ộc, tôn giáo, giữa ng ười theo tôn giáo v ới ng ười không theo tôn giáo, gi ữa ng ười
có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người n ước ngoài được tôn tr ọng và đ ược pháp lu ật b ảo
vệ.
3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến b ộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa v ụ tôn tr ọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đ ỡ nhau;
không phân biệt đối xử giữa các con.
4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, h ỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, ng ười khuy ết t ật th ực hi ện các quy ền v ề hôn
nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện t ốt ch ức năng cao quý của ng ười m ẹ; th ực hi ện k ế ho ạch hóa gia đình.
5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức t ốt đẹp của dân t ộc Vi ệt Nam về hôn nhân và gia đình.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và ch ồng sau khi kết hôn.
2. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huy ết th ống hoặc quan h ệ nuôi d ưỡng, làm phát sinh các
quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này.
3. Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quy ền và nghĩa v ụ giữa vợ và ch ồng,
giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác đ ịnh cha, m ẹ, con; quan h ệ hôn nhân và gia đình có y ếu
tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
4. Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quy ền, nghĩa vụ của các bên trong quan h ệ hôn nhân và
gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài và được thừa nh ận rộng rãi trong m ột vùng, mi ền ho ặc c ộng đ ồng.
5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ ch ồng với nhau theo quy định của Luật này v ề đi ều ki ện k ết hôn và đăng ký k ết
hôn.
6. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quy ền nh ưng m ột bên ho ặc cả hai bên
vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.
7. Chung sống như vợ chồng là việc nam, n...
Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
Lu t này quy đ nh ch đ hôn nhân và gia đình; chu n m c pháp lý cho cách ng x gi a các thành viên gia đình; trách nhi m c a ế
cá nhân, t ch c, Nhà n c và xã h i trong vi c xây d ng, c ng c ch đ hôn nhân và gia đình. ướ ế
Đi u 2. Nh ng nguyên t c c b n c a ch đ hôn nhân và gia đình ơ ế
1. Hôn nhân t nguy n, ti n b , m t v m t ch ng, v ch ng bình đ ng. ế
2. Hôn nhân gi a công dân Vi t Nam thu c các dân t c, tôn giáo, gi a ng i theo tôn giáo v i ng i không theo tôn giáo, gi a ng i ườ ườ ườ
có tín ng ng v i ng i không có tín ng ng, gi a công dân Vi t Nam v i ng i n c ngoài đ c tôn tr ng và đ c pháp lu t b oưỡ ườ ưỡ ườ ướ ượ ượ
v .
3. Xây d ng gia đình m no, ti n b , h nh phúc; các thành viên gia đình nghĩa v tôn tr ng, quan tâm, chăm sóc, giúp đ nhau; ế
không phân bi t đ i x gi a các con.
4. Nhà n c, xã h i và gia đình có trách nhi m b o v , h tr tr em, ng i cao tu i, ng i khuy t t t th c hi n các quy n v nư ư ườ ế
nhân và gia đình; giúp đ các bà m th c hi n t t ch c năng cao quý c a ng i m ; th c hi n k ho ch hóa gia đình. ườ ế
5. K th a, phát huy truy n th ng văn hóa, đ o đ c t t đ p c a dân t c Vi t Nam v hôn nhân và gia đình.ế
Đi u 3. Gi i thích t ng
Trong Lu t này, các t ng d i đây đ c hi u nh sau: ướ ượ ư
1. Hôn nhân là quan h gi a v và ch ng sau khi k t hôn. ế
2. Gia đình là t p h p nh ng ng i g n bó v i nhau do hôn nhân, quan h huy t th ng ho c quan h nuôi d ng, làm phát sinh các ườ ế ưỡ
quy n và nghĩa v gi a h v i nhau theo quy đ nh c a Lu t này.
3. Ch đ hôn nhân gia đìnhế toàn b nh ng quy đ nh c a pháp lu t v k t hôn, ly hôn; quy n và nghĩa v gi a v ch ng, ế
gi a cha m và con, gi a các thành viên khác trong gia đình; c p d ng; xác đ nh cha, m , con; quan h hôn nhân và gia đình có y u ưỡ ế
t n c ngoài và nh ng v n đ khác liên quan đ n hôn nhân và gia đình. ư ế
4. T p quán v hôn nhân và gia đình là quy t c x s có n i dung rõ ràng v quy n, nghĩa v c a các bên trong quan h hôn nhân và ử ự
gia đình, đ c l p đi, l p l i trong m t th i gian dài và đ c th a nh n r ng rãi trong m t vùng, mi n ho c c ng đ ng.ượ ượ
5. K t hônế vi c nam n xác l p quan h v ch ng v i nhau theo quy đ nh c a Lu t y v đi u ki n k t hôn đăng k t ế ế
hôn.
6. K t hôn trái pháp lu tế vi c nam, n đã đăng k t hôn t i c quan nhà n c có th m quy n nh ng m t bên ho c c hai bên ế ơ ướ ư
vi ph m đi u ki n k t hôn theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Lu t này. ế
7. Chung s ng nh v ch ng ư là vi c nam, n t ch c cu c s ng chung và coi nhau là v ch ng.
8. T o hôn là vi c l y v , l y ch ng khi m t bên ho c c hai bên ch a đ tu i k t hôn theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 8 c a ư ế
Lu t này.
9. C ng ép k t hôn, ly hônưỡ ế là vi c đe d a, uy hi p tinh th n, hành h , ng c đãi, yêu sách c a c i ho c hành vi khác đ bu c ng i ế ượ ườ
khác ph i k t hôn ho c ly hôn trái v i ý mu n c a h . ế
10. C n tr k t hôn, ly hôn ế vi c đe d a, uy hi p tinh th n, hành h , ng c đãi, yêuch c a c i ho c hành vi khác đ ngăn c n ế ượ
vi c k t hôn c a ng i có đ đi u ki n k t hôn theo quy đ nh c a Lu t này ho c bu c ng i khác ph i duy trì quan h hôn nhân ế ườ ế ườ
trái v i ý mu n c a h .
11. K t hôn gi t oế vi c l i d ng k t hôn đ xu t c nh, nh p c nh, c trú, nh p qu c t ch Vi t Nam, qu c t ch n c ngoài; ế ư ư
h ng ch đ u đãi c a Nhà n c ho c đ đ t đ c m c đích khác mà không nh m m c đích xây d ng gia đình.ưở ế ư ướ ượ
12. Yêu sách c a c i trong k t hôn ế vi c đòi h i v v t ch t m t cách quá đáng và coi đó đi u ki n đ k t hôn nh m c n tr ế
vi c k t hôn t nguy n c a nam, n . ế
13. Th i kỳ hôn nhân kho ng th i gian t n t i quan h v ch ng, đ c tính t ngày đăng k t hôn đ n ngày ch m d t hôn ượ ế ế
nhân.
14. Ly hôn là vi c ch m d t quan h v ch ng theo b n án, quy t đ nh có hi u l c pháp lu t c a Tòa án. ế
15. Ly hôn gi t o là vi c l i d ng ly hôn đ tr n tránh nghĩa v tài s n, vi ph m chính sách, pháp lu t v dân s ho c đ đ t đ c ượ
m c đích khác mà không nh m m c đích ch m d t hôn nhân.
16. Thành viên gia đình bao g m v , ch ng; cha m đ , cha m nuôi, cha d ng, m k , cha m v , cha m ch ng; con đ , con nuôi, ượ ế
con riêng c a v ho c ch ng, con dâu, con r ; anh, ch , em cùng cha m , anh, ch , em cùng cha khác m , anh, ch , em cùng m khác
cha, anh r , em r , ch dâu, em dâu c a ng i cùng cha m ho c cùng cha khác m , cùng m khác cha; ông n i, ông ngo i; ườ
cháu n i, cháu ngo i; cô, dì, chú, c u, bác ru t và cháu ru t.
17. Nh ng ng i cùng dòng máu v tr c h ườ nh ng ng i có quan h huy t th ng, trong đó, ng i y sinh ra ng i kia k ti p ườ ế ườ ư ế ế
nhau.
18. Nh ng ng i có h trong ph m vi ba đ i ườ là nh ng ng i cùng m t g c sinh ra g m cha m là đ i th nh t; anh, ch , em cùng cha ườ
m , cùng cha khác m , cùng m khác cha là đ i th hai; anh, ch , em con chú, con bác, con cô, con c u, con dì là đ i th ba.
19. Ng i thân thíchườ là ng i có quan h n nhân, nuôi d ng, ng i có cùng dòng máu v tr c h và ng i có h trong ph m viườ ưỡ ườ ư
ba đ i.
những điểm mới và luật hôn nhân gia đình 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những điểm mới và luật hôn nhân gia đình 2014 - Người đăng: An Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
những điểm mới và luật hôn nhân gia đình 2014 9 10 709