Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cần biết về luật sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi coinetna
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 2764 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trung tâm Th��ng m�i
qu�c t�
UNCTAD/WTO

T� CH�C
S� H�U
TRÍ TU�
TH� GI�I

Nh�ng �i�u chưa bi�t
v� s� h�u trí tu�
Tài li�u hư�ng d�n dành cho
các doanh nghi�p xu�t kh�u v�a và nh�

Trung tâm Th��ng m�i th� gi�i (ITC)
ITC là c quan h p tác k thu t c a H i
ngh Th ng m i và Phát tri n thu c Liên
h p qu c (UNCTAD) và T ch c Th ng
m i th gi i (WTO) liên quan n các v n
t ch c và h ng n doanh nghi p c a
phát tri n th ng m i qu c t .
ITC h tr các n n kinh t ang phát tri n
và chuy n i, c bi t là khu v c doanh
nghi p c a các n c ó, trong n l c hi n
th c hóa ti m n ng s n có c a các n c ó
nh m thúc y xu t kh u và c i ti n ho t
ng nh p kh u.
Ngoài nh ng v n
khác, ITC còn óng góp
vào s phát tri n c a các doanh nghi p trong
l nh v c sáng t o thông qua t ng c ng các c
h i th ng m i nh m làm t ng các l i ích tr c
ti p, c ng nh n ng l c xu t kh u và n ng l c
c nh tranh qu c t v dài h n. ITC khuy n khích
s g n v n v n hóa v i các chính sách h tr
phát tri n th ng m i qu c gia ! các n n kinh t
ang phát tri n và n n kinh t chuy n i.

Tài li u này cung c p thông tin và ki n th c c b n v các k n ng ti p th và s! h u trí
t"ê cho th th công, doanh nghi p th công và ngh s t o hình v i m"c ích nâng cao
c h i thành công c a h# trong kinh doanh.

Trung tâm Th
qu c t
U N C TA D / W TO

ng m i
T� CH�C
S� H�U
TRÍ TU�
TH� GI�I

Nh�ng �i�u chưa bi�t
v� s� h�u trí tu�
Tài li�u hư�ng d�n dành cho
các doanh nghi�p xu�t kh�u v�a và nh�

Geneva 2004

ii

GI�I THI�U TÓM T�T V� HO�T ��NG THÔNG TIN THƯƠNG M�I
F-09.09
SEC

2004

TRUNG TÂM TH
NG M I QU C T UNCTAD/WTO
T CH C S H U TRÍ TU TH GI I
Nh�ng �i�u chưa bi�t v� s� h�u trí tu�: Tài li�u hư�ng d�n dành cho các doanh nghi�p xu�t kh�u v�a
và nh�
Geneva: ITC/WIPO, 2004. xi, 184 trang
Tài li�u �ư�c biên so�n dư�i d�ng câu h�i và tr� l�i v� các v�n �� liên quan ��n s� h�u trí tu�
(SHTT) hư�ng ��n các doanh nghi�p xu�t kh�u v�a và nh� và các t� ch�c h� tr� thương m�i gi�i thích các khái ni�m và nguyên t�c cơ b�n v� sáng ch�, nhãn hi�u, ki�u dáng công nghi�p,
quy�n tác gi�, thông tin kinh doanh bí m�t và ch� d�n ��a lý; g�m các câu h�i liên quan ��n quy�n
s� h�u c�a ngư�i lao ��ng, h�p ��ng, chuy�n giao quy�n s� d�ng (li-x�ng) và chuy�n giao công
ngh�; nh�n m�nh t�m quan tr�ng c�a v�n �� s� h�u trí tu� khi so�n th�o chi�n lư�c kinh doanh,
k� ho�ch ti�p th� và xu�t kh�u và gi�i quy�t v�n �� b�o h� quy�n SHTT � nư�c ngoài; xem xét
m�i liên h� gi�a s� h�u trí tu� v�i các quy ��nh v� tiêu chu�n và ch�t lư�ng, �óng gói và nhãn
hàng, thương m�i �i�n t� và...
Trung m Th

ng m
i
qu
c t
U N C T
A D / W T
O
Nh
ng
i
u ch
a bi
t
v
s
h
u trí tu
Tài li
u h

ng d
n dành cho
các doanh nghi
p xu
t kh
u v
a và nh
T
CH
C
S
H
U
TRÍ TU
TH
GI
I
Những điều cần biết về luật sở hữu trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều cần biết về luật sở hữu trí tuệ - Người đăng: coinetna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
Những điều cần biết về luật sở hữu trí tuệ 9 10 945