Ktl-icon-tai-lieu

Những điều nên biết về Pháp luật về chống phá giá

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ

Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸

1

lêi nãi ®Çu
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội lớn để xâm nhập
những thị trường mới, rộng lớn và hấp dẫn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít những thách
thức, trong đó có thuế chống bán phá giá.
Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, thuế chống bán phá giá không chỉ còn là nguy cơ.
Tỏi, giầy da, bật lửa ga, gạo... của Việt Nam đã phải đối mặt với những vụ điều tra chống bán phá
giá ở một số nước. Hoa Kỳ cũng đã áp đặt thuế chống bán phá giá đối với cá basa, cá tra phi lê
đông lạnh và đang tiến hành điều tra tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi các doanh
nghiệp phải được trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này, chủ động đối phó khi cần thiết
và có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Pháp
luật về chống bán phá giá - Những điều cần biết", cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu
một cách tương đối đầy đủ những qui định hiện hành của WTO, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về
việc điều tra và áp đặt thuế chống bán phá giá dưới dạng các câu Hỏi và Đáp ngắn gọn, cụ thể và
thiết thực.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Chí - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài
Quốc tế Việt Nam (VIAC), ông Nguyễn Hữu Chí - Trưởng Ban Quản lý Cạnh tranh - Bộ Thương
mại, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam
(VASEP) và ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chuyên viên Vụ Pháp luật Quốc tế - Bộ Tư pháp đã có
những ý kiến đóng góp quý báu giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.
Với những thông tin pháp lý thiết thực, được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện khi tra
cứu và tham khảo, hy vọng đây sẽ là một cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, các nhà quản
lý, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc.
Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam

2

Môc lôc
Giíi thiÖu chung b¸n ph¸ gi¸ vµ thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸
C©u hái 1: B¸n ph¸ gi¸ (dumping) lµ g×?
C©u hái 2: T¹i sao cã hiÖn t−îng b¸n ph¸ gi¸?
C©u hái 3: Cã ph¶i mäi tr−êng hîp b¸n ph¸ gi¸ ®Òu cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng?
C©u hái 4: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ (anti-dumping duty) lµ g×?
PhÇn thø nhÊt
Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong WTO
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
C©u hái 5: Nh÷ng v¨n b¶n nµo cña WTO qui ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸, bao gåm nh÷ng néi dung
c¬ b¶n g× ?
C©u hái 6: C¸c qui ®Þnh cña WTO vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã mèi liªn hÖ nh− thÕ nµo víi ph¸p luËt
vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña tõng quèc gia thµnh viªn?
C©u há...
1
Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ
Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸
Những điều nên biết về Pháp luật về chống phá giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều nên biết về Pháp luật về chống phá giá - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những điều nên biết về Pháp luật về chống phá giá 9 10 128