Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

Được đăng lên bởi nlptuyen-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú ý:coi lại đáp án của câu 1
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MAC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1]
a. Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac,
Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin;
b. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng;
c. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
khỏi chế độ áp bức, bốc lột và tiến tới giải phóng con người;
d. Cả ba phương án kia đều đúng;
2. Những điều kiện, tiền đề khách quan của sự ra đời chủ nghĩa Mac? Chọn câu trả lời

sai. [3]
a. Điều kiện kinh tế - xã hội;
b. Tiền đề lý luận;
c. Tiền đề khoa học tự nhiên;
d. Tiền đề kinh tế chính trị;
3. Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mac?

Chọn phán đoán sai.

[x]
a. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng;
b. Thuyết tiến hóa của Dac-uyn;
c. Nguyên tử luận;
d. Học thuyết tế bào;
4. Triết học Mac-Lenin là gì? Chọn phán đoán đúng. [18]
a. Là khoa học của mọi khoa học;
b. Là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên;

c. Là khoa học nghiên cứu về con người;
d. Là khoa học về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, công cụ nhận thức và
cải tạo thế giới tự nhiên xã hội loài người và con người;
5. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng. [20]
a. Vấn đề mối quan hệ giữa thần và người;
b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức;
c. Vấn đề thế giới quan của con người;
d. Vấn đề về con người;
6. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng. [16]
a. Chỉ có trong xã hội tự bản;
b. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học;
c. Chỉ có tính giai cấp trong một số hệ thống triết học;
d. Triết học không có tính giai cấp;
7. Thế giới quan là gì? Chọn pháp đoán đúng. [13]
a. Là toàn bộ những quan niệm của con người về thới giới vật chất;
b. Là toàn bộ những quan niệm của con người về siêu hình học;
c. Là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về
cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó;
d. Là toàn bộ những quan điểm con người về tự nhiên và xã hội;
8. Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng. [15]
a. Triết học;
b. Khoa học xã hội;
c. Khoa học tự nhiên;
d. Thần học;
9. Đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ Cổ đại là gì? Chọn
phán đoán đúng. [23]

a. Đồng nhất vật chất nói chung với nguyên tử;
b. Đồng nhất vật chất với vật thể;
c. Đồng nhất vật chất với năng lượng;
d. Đồng nhất ...
Chú ý:coi lại đáp án của câu 1
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MAC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1]
a. Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac,
Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin;
b. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng;
c. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
khỏi chế độ áp bức, bốc lột và tiến tới giải phóng con người;
d. Cả ba phương án kia đều đúng;
2. Những điều kiện, tiền đề khách quan của sự ra đời chủ nghĩa Mac? Chọn câu trả lời
sai. [3]
a. Điều kiện kinh tế - xã hội;
b. Tiền đề lý luận;
c. Tiền đề khoa học tự nhiên;
d. Tiền đề kinh tế chính trị;
3. Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mac? Chọn phán đoán sai.
[x]
a. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng;
b. Thuyết tiến hóa của Dac-uyn;
c. Nguyên tử luận;
d. Học thuyết tế bào;
4. Triết học Mac-Lenin là gì? Chọn phán đoán đúng. [18]
a. Là khoa học của mọi khoa học;
b. Là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên;
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin - Người đăng: nlptuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 9 10 26