Ktl-icon-tai-lieu

Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong BLTTDS sửa đổi, bổ sung

Được đăng lên bởi tsduong233
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân
trong Luật sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân
1.1. Về các trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự
Điều 21 BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi trách nhiệm
tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự của viện kiểm sát, theo đó
Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự trong
các trường hợp sau đây:
- Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án
dân sự trong 04 trường hợp sau:
Một là, những vụ án dân sự do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ.
Trong trường hợp này, bất cứ vụ án dân sự nào Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ
thì Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia phiên tòa, không phụ thuộc vào việc
đương sự có khiếu nại về việc thu thập chứng cứ của Tòa án hay không. Đây là điểm
mới so với quy định trước đây (Điều 21 BLTTDS hiện hành quy định Viện kiểm sát chỉ
tham gia phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ mà
đương sự có khiếu nại).
Hai là, những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công
cộng.
Ba là, những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất, nhà ở
Bốn là, những vụ án dân sự có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có
nhược điểm về thể chất, tâm thần.
- Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm giải
quyết việc dân sự; tham gia tất cả các phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc
thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự. So với quy định trước đây của BLTTDS, quy định
này có một điểm mới quan trọng là mở rộng quyền tham gia phiên tòa phúc thẩm
vụ án dân sự của Viện kiểm sát (theo quy định trước, Viện kiểm sát chỉ tham gia
phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự trong ba trường hợp: (i) Viện kiểm sát đã tham
gia phiên tòa sơ thẩm; (ii) Viện kiểm sát kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án
cấp sơ thẩm; (iii) đương sự khiếu nại về việc thu thập chứng cứ của Tòa án cấp phúc
thẩm).
Để bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi
tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự trong các trường hợp
nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ trách nhiệm của Tòa án phải chuyển

hồ sơ vụ việc dân sự cho Viện kiểm sát nghiên cứu trước khi tham gia phiên tòa
phiên họp.
1.2. Về nhiệm vụ, quyền ...
Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân
trong Luật sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân
1.1. Về các trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự
Điều 21 BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi trách nhiệm
tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự của viện kiểm sát, theo đó
Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự trong
các trường hợp sau đây:
- Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án
dân sự trong 04 trường hợp sau:
Một là, những vụ án dân sự do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ.
Trong trường hợp này, bất cứ vụ án dân sự nào Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ
thì Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia phiên tòa, không phụ thuộc vào việc
đương sự có khiếu nại về việc thu thập chứng cứ của Tòa án hay không. Đây là điểm
mới so với quy định trước đây (Điều 21 BLTTDS hiện hành quy định Viện kiểm sát chỉ
tham gia phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ mà
đương sự có khiếu nại).
Hai là, những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công
cộng.
Ba là, những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất, nhà ở
Bốn là, những vụ án dân sự có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có
nhược điểm về thể chất, tâm thần.
- Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm giải
quyết việc dân sự; tham gia tất cả các phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc
thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự. So với quy định trước đây của BLTTDS, quy định
này có một điểm mới quan trọng là mở rộng quyền tham gia phiên tòa phúc thẩm
vụ án dân sự của Viện kiểm sát (theo quy định trước, Viện kiểm sát chỉ tham gia
phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự trong ba trường hợp: (i) Viện kiểm sát đã tham
gia phiên tòa sơ thẩm; (ii) Viện kiểm sát kháng ngh bản án, quyết định của Tòa án
cấp sơ thẩm; (iii) đương sự khiếu nại về việc thu thập chứng cứ của Tòa án cấp phúc
thẩm).
Để bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi
tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự trong các trường hợp
nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ trách nhiệm của Tòa án phải chuyển
Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong BLTTDS sửa đổi, bổ sung - Trang 2
Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong BLTTDS sửa đổi, bổ sung - Người đăng: tsduong233
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những nội dung mới quan trọng liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong BLTTDS sửa đổi, bổ sung 9 10 605