Ktl-icon-tai-lieu

những tình huống về luật Đất đai

Được đăng lên bởi pocaloveinexo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1: Gia đình ông H được giao 2 ha đất để trồng lúa đã được 10 năm nhưng điều
kiện khí hậu hạn hán nhiều, đất lại ở dốc cao nên trông lúa không có năng suất. Qua
một số lần trồng thử nghiệm, ông H nhận thấy chất đất này phù hợp với việc trồng cây
khác hơn vì vậy ông muốn chuyển sang trồng một số loại cây như lạc, đỗ, cà phê. Khi
ông H nêu vấn đề này với một cán bộ xã thì được trả lời là ông không được phép trồng
cây công nghiệp trên đất trồng lúa, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì phải
lên UBND xã xin phép. Hỏi:
1. Anh (Chị) hãy cho biết cán bộ xã giải thích như vậy đúng hay sai? Vì sao?
2. Hãy tư vấn cho ông H cần phải làm như thế nào mói đúng pháp luật?
3. Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất? Vì sao?

Giải:
1. Cán bộ xã giải thích như vậy là sai. Vì không đầy đủ thông tin và ngoài ra cán

bộ xã không có trách nhiệm giải thích và hướng dẫn ông H làm thủ tục chuyển
đổi mục đích sử dụng đất.
Theo Khoản 2 Điều 134 Luật đất đai 2013 quy định ông H có trách nhiệm cải tạo,
làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng
cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông
nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nhưng theo
tình huống này đặt ra ông đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây khác và thấy có năng
suất cao hơn trồng lúa. Vì vậy ông có quyền làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng
đất theo điểm a khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 quy định: “ Các trường hợp
chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
bao gồm :”
a.Chuyển đất tồng lúa sang trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy
sản, đất làm muối;
Nhưng chuyển mục đích sử dụng đất của ông H là chuyển từ trồng lúa sang công
công nghiệp ngắn ngày như lạc, đỗ, vừng, không thuộc các trường hợp được quy
định trong khoản 1 điều 57 Luật Đất đai 2013 nên ông không phải xin phép cơ
quan có thẩm quyền nhưng ông H phải đăng kí với UBND xã theo quy định tại
khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai 2003. Còn nếu ông H muốn chuyển diện tích trồng
lúa sang trồng công công nghiệp lâu năm như cà phê thì UBND xã hướng dẫn ông
H làm đơn xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sửu
dụng đất. Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì UBND huyện
có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
đối với hộ gia đình, cá nhân.

2.

Ông H cần phải làm những thủ tục sau để chuyển đổi mục đích sử dụng đất
theo đúng quy định của ph...
 
!"!#$ %& '%()*+!,- ./ 
0-*12"'$343565787"93
!&:77$3 * 3-0-*%93%';'45+.<
+ 743780&=0>?@4!5A5
93"5+'B  * 3C#-2)C5?
+DEFG>>5A5.H
1. IJKLM3=B&=0>?#7$33-NO-N
2. 3715?4B4,5&5 $N
3. K:P 4,QP 35A5 3C#-2)CNO-N
?
1. K&=0>?#7$34-.O!13R744&
=0>!,&"?#748)S4RC 3
TC#-2)C.
UV<? WXY $WP 3L,&"?%'
404 ZR[! 3--2)C74C#
939 '\' R3-?'4 *7474C#5
"5B !:P 48,QP 35A5.FV
 *43]2" %93!&743,
- :.O7$3,P 34:> 3C#-2)C
V!? ^_Y $WP 3L`K&@5
 3C#-2)C5?5A5R:P 48,QP 3
=a
.K 3-939 '\' R3
-?'4 *[
F 3C#-2)CR4 3\-
"5b43%';'7\'! 0&@5P 3
L!? ^_Y $W+!5?>5A5:
P ,QP 35?!#78DEFG>VP 3L%
!? WcY $W.KdB  * 3)"#
-"59 45+DEFG>8)S
4:>5A5:P 48,QP 3 3C#-2 
)C.UVP 3L%!? ^eY $WDEFG 3"
,QP 3' +'5A5 3TC#-2)C
*780'&9.
những tình huống về luật Đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những tình huống về luật Đất đai - Người đăng: pocaloveinexo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
những tình huống về luật Đất đai 9 10 454