Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
I.Nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư.............................................................................2
1.Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp...............................................................................2
2.Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư....................................................................3
3.Bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư.................................3
4.Bảo đảm việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác của nhà đầu tư ra nước
ngoài............................................................................................................................................4
5.Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi có những thay đổi về chính sách pháp luật............5
6.Những biện pháp bảo đảm đầu tư khác.................................................................................5
II.Sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư............................6

BÀI LÀM
1

I.

Nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư

1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp.
- Cơ sở của biện pháp :
+ Dựa trên nguyên tắc “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy
quyền làm chủ của nhân dân” được quy định tại Điều 3 – Hiến pháp 1992.
+ Biện pháp này phù hợp với những cam kết của Việt Nam trong các điều
ước quốc tế. Chẳng hạn Khoản 1 – Điều 10 – Chương IV Hiệp định thương mại
Việt Nam – Hoa Kỳ quy định : “Không bên nào được tước quyền sở hữu hoặc
quốc hữu hóa các khoản đầu tư một cách trực tiếp hoặc gián tiếp…”
- Nội dung của biện pháp.
+ Mọi nhà đầu tư có hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư của
Việt Nam đều được bảo đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp, thể hiện ở những
điểm sau :
+ Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa,
không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính1 .
+ Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc
gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được
thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc trưng
mua, trưng dụng2.
+ Biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp có hiệu lực kể từ khi
các nhà đầu tư bắt đầu triển khai dự án đầu tư mà không cần phải thông qua bất cứ
thủ tục hành chính nào khác.
- Ý nghĩa của biện pháp:
+ Tạo lập lòng tin của chủ đầu tư đối với Nhà nước, qua đó thu hút vốn đầu
tư trong và ngoài nước
+ Thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư.
+ Phù hợp với thôn...
MỤC LỤC
I.Ni
dung ca các
b
i
n
pháp bo đm đu tư
.............................................................................2
1.Bo đm quyn
s
hu t
à
i
sn
hp
ph
á
p...............................................................................2
2.Bo đm
đ
i
xbình đng
g
i
a
các nhà đu tư
....................................................................3
3.Bo đm cơ chế
gii
quyết tranh chp phát
s
i
nh
thot đng đu tư
.................................3
4 .B
o
đ
m
v
i
c
ch u
y n
l
i
n h
u
n v
à
t
hu
n h
p
h
p
ph á
p
kh á
c c
a n h
à
đ
u
t
ư
r
a
n
ư
c
ngo
à
i
............................................................................................................................................4
5.Bo đm quyn
li
ca nhà đu tư k
h
i
nhng thay
đ
i
vchính
sách
pháp
l
u
t
............5
6.Nhng
b
i
n
pháp bo đm đu tư
kh
á
c.
................................................................................5
II
.
S
ự ảnh hưởng ca các
b
i
n
pháp bo đm đu tư
đ
i
vi
h
i
u
quđu tư
............................6
BÀI LÀM
1
Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư - Người đăng: Nam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư 9 10 588