Ktl-icon-tai-lieu

nội dung luật hòa giải

Được đăng lên bởi tiennm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 2013
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng
dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự
nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh
chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật

Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định
nguyên tắc, chính sách của
Nhà nước về hòa giải ở cơ
sở, hòa giải viên, tổ hòa
giải; hoạt động hòa giải ở
cơ sở; trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức trong hoạt
động hòa giải ở cơ sở.

2. Hoạt động hòa giải của
tòa án, trọng tài, hòa giải
thương mại, hòa giải lao
động và hòa giải tại Ủy
ban nhân dân xã, phường,
thị trấn (sau đây gọi chung
là cấp xã) không thuộc
phạm vi điều chỉnh của
Luật này.

Phạm vi hòa giải ở cơ sở
1. Hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các
mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây:
a) Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về
quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc
mâu thuẫn trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi
chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ,
giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý
do khác);
b) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như
tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp
đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất;
(Điều 3)

c) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và
gia đình như tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ,
chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông
bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và
giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng;
xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn;
d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp
luật những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính ;
Những vụ việc khác được quy định tại
Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP

2. Không hòa giải các trường hợp sau đây:
a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, lợi ích công cộng;
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình
mà theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết, giao dịch dân sự vi
phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội;
c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị
truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị
xử lý vi phạm hành chính.

Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở
1. Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn,
tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình
thức hòa giải thích hợp khác.
Khuyến khích những người có uy tín trong gia
đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở
cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp
khác...
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 2013
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 2013
Hòa giải s
Hòa giải s
việc hòa giải vn hướng
việc hòa giải vn hướng
dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự
dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự
nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh
nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh
chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật
chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật
nội dung luật hòa giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nội dung luật hòa giải - Người đăng: tiennm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
nội dung luật hòa giải 9 10 67