Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI PHẦN LÝ THUYẾT

Được đăng lên bởi Mỷ Mun
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 9 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠIPHẦN LÝ THUYẾT

I/ NHẬN ĐỊNH ĐÚNG- SAI (mỗi câu 1 điểm: trả lời đúng sai- 0,25; giải thích 0,5; nêu căn
cứ pháp luật 0,25)
CÂU 1:

Hoạt động thương mại chỉ được điều chỉnh bằng Luật thương mại.
SAI.Hoạt động mua bán trong thương mại còn được điều chỉnh bởi luật dân sự.Vì có
nhiều quy định của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại mà luật thương mại
không điều chỉnh,khi đó luật dân sự sẽ được dùng để điều chỉnh như : vấn đề hiệu lực của
hợp đồng,giao kết của hợp đồng.Hơn nữa đối tượng điều chỉnh của luật dân sự quan hệ tài
sản giữa các tổ chức cá nhân mà quan hệ mua bán hàng hóa chính là một dạng quan hệ tài
sản,vì hàng hóa chính là một dạng tài sản mà chủ thể của luật dân sự là mọi tổ chức cá
nhân và thương nhân cũng là một trong những tổ chức cá nhân đó.Do đó hoạt động mua
bán hàng hóa trong thương mại cũng có thể điều chỉnh bởi luật dân sự.
ĐIỀU 4 LUẬT THƯƠNG MẠI: Áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan
1.Hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan
2.Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định
của luật đó.
3.Hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong các
luật khác thì áp dụng quy định của luật dân sự.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
CÂU 2:
Hợp đồng mua bán hàng hóa do luật thương mại điều chỉnh là hợp đồng được ký kết với ít
nhất 1 bên là thương nhân.
SAI.Trường hợp có một bên chủ thể là thương nhân thì chỉ là hợp đồng mua bán hàng hóa
khi bên không là thương nhân lựa chọn áp dụng luật thương mại.
KHOẢN 3 ĐIỀU 1 LUẬT THƯƠNG MẠI :Phạm vi điều chỉnh
3.Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương
nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong
trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng
luật này.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
CÂU 3:
Thời điểm chuyển Rủi ro đối với hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa trong
thương mại là thời điểm bên bán giao hàng cho bên mua ...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI-
PHẦN LÝ THUYẾT
I/ NHẬN ĐỊNH ĐÚNG- SAI (mỗi câu 1 điểm: trả lời đúng sai- 0,25; giải thích 0,5; nêu căn
cứ pháp luật 0,25)
CÂU 1:
Hoạt động thương mại chỉ được điều chỉnh bằng Luật thương mại.
SAI.Hoạt động mua bán trong thương mại còn được điều chỉnh bởi luật dân sự.Vì
nhiều quy định của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại luật thương mại
không điều chỉnh,khi đó luật dân sự sẽ được dùng để điều chỉnh như : vấn đề hiệu lực của
hợp đồng,giao kết của hợp đồng.Hơn nữa đối tượng điều chỉnh của luật dân sự quan hệ tài
sản giữa các tổ chức cá nhân mà quan hệ mua bán hàng hóa chính là một dạng quan hệ tài
sản,vì hàng hóa chính một dạng tài sản chủ thể của luật n s mọi tổ chức
nhân thương nhân cũng một trong những tổ chức nhân đó.Do đó hoạt động mua
bán hàng hóa trong thương mại cũng có thể điều chỉnh bởi luật dân sự.
ĐIỀU 4 LUẬT THƯƠNG MẠI: Áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan
1.Hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan
2.Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định
của luật đó.
3.Hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong c
luật khác thì áp dụng quy định của luật dân sự.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
CÂU 2:
Hợp đồng mua bán hàng hóa do luật thương mại điều chỉnh là hợp đồng được ký kết với ít
nhất 1 bên là thương nhân.
SAI.Trường hợp có một bên chủ thể là thương nhân thì chỉ là hợp đồng mua bán hàng hóa
khi bên không là thương nhân lựa chọn áp dụng luật thương mại.
KHOẢN 3 ĐIỀU 1 LUẬT THƯƠNG MẠI :Phạm vi điều chỉnh
3.Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương
nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam trong
trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng
luật này.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI PHẦN LÝ THUYẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI PHẦN LÝ THUYẾT - Người đăng: Mỷ Mun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI PHẦN LÝ THUYẾT 9 10 367