Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP

Được đăng lên bởi tranlequyen-dav
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP
CHỦ ĐỀ: TỔNG THỐNG UKRAINE
Nội dung chính đề cập: Vụ việc tổng thống Yanukovych bị phế truất trước khi
Crime tách ra khỏi Ukraine. Liệu có vi hiến hay không?
1.BẦU CỬ TỔNG THỐNG Ở UKRAINE
Điều 103. Tổng thống Ukraine được bầu bởi các công dân của Ukraine trong
khoảng thời gian năm năm trên cơ sở phổ thông, bình đẳng, bầu trực tiếp và bỏ
phiếu kín.
Một công dân của Ukraine, đã đến tuổi ba mươi lăm, có quyền bỏ phiếu, sinh sống
tại Ukraine trong mười năm trước ngày bầu cử, và nói ngôn ngữ chính thống, có
thể được bầu làm Tổng thống của Ukraine .
Cùng một người không làm việc trên cương vị Tổng thống Ukraine trong hơn hai
nhiệm kỳ liên tiếp.
Tổng thống Ukraine không ủy nhiệm đại diện khác, nắm giữ chức vụ trong cơ
quan quyền lực Nhà nước hoặc các hiệp hội của công dân, thực hiện bất kỳ hoạt
động thanh toán hoặc kinh doanh nào khác, và không được là một thành viên của
một cơ quan hành chính, Ban giám sát của một doanh nghiệp nhằm mục đích lợi
nhuận.
Bầu cử định kỳ của Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối
cùng của tháng Mười năm thứ năm của chính quyền Tổng thống Ukraine. Trong
trường hợp quyền lực của Tổng thống Ukraine chấm dứt sớm, cuộc bầu cử Tổng
thống Ukraine sẽ được tổ chức trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt
quyền hạn.
Thủ tục để tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine được thành lập theo pháp
luật.

2.ĐIỀU KIỆN ĐỂ KẾT THÚC NHIỆM KỲ TỔNG THỐNG SỚM
Điều 109

Việc từ chức của Tổng thống Ukraine có hiệu lực từ thời điểm người đó tuyên bố
từ chức tại cuộc họp của Verkhovna Rada của Ukraine.
Điều 110
Việc không thể đảm đương trách nhiệm của Tổng thống Ukraine vì lý do sức khoẻ
được xác định tại cuộc họp của Verkhovna Rada của Ukraine và được xác nhận bởi
một quyết định được thông qua đa số các thành phần hiến pháp của nó trên cơ sở
kiến nghị của Tòa án tối cao của Ukraine qua VR
Điều 111
Tổng thống Ukraine có thể bị bãi nhiệm từ văn phòng của Verkhovna Rada của
Ukraine bởi các thủ tục luận tội, trong trường hợp người đó phạm tội phản quốc
hoặc tội phạm khác.
Các vấn đề về việc loại bỏ Tổng thống Ukraine từ văn phòng của thủ tục luận tội
được nêu lên bởi phần lớn các thành viên của Verkhovna Rada.
Để thực hiện việc điều tra, các Verkhovna Rada của Ukraine thành lập một ủy ban
điều tra đặc biệt tạm thời có thành phần bao gồm một công tố viên đặc biệt và các
nhà điều tra đặc biệt.
Các kết luận và kiến nghị của ủy ban điều tra tạm thời được xem xét tại một cuộc
họp của Verkhovna Rada củ...
Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP
CHỦ ĐỀ: TỔNG THỐNG UKRAINE
Nội dung chính đề cập: Vụ việc tổng thống Yanukovych bị phế truất trước khi
Crime tách ra khỏi Ukraine. Liệu có vi hiến hay không?
1.BẦU CỬ TỔNG THỐNG Ở UKRAINE
Điều 103. Tổng thống Ukraine được bầu bởi các công dân của Ukraine trong
khoảng thời gian năm năm trên cơ sở phổ thông, bình đẳng, bầu trực tiếp và bỏ
phiếu kín.
Một công dân của Ukraine, đã đến tuổi ba mươi lăm, có quyền bỏ phiếu, sinh sống
tại Ukraine trong mười năm trước ngày bầu cử, và nói ngôn ngữ chính thống, có
thể được bầu làm Tổng thống của Ukraine .
Cùng một người không làm việc trên cương vị Tổng thống Ukraine trong hơn hai
nhiệm kỳ liên tiếp.
Tổng thống Ukraine không ủy nhiệm đại diện khác, nắm giữ chức vụ trong cơ
quan quyền lực Nhà nước hoặc các hiệp hội của công dân, thực hiện bất kỳ hoạt
động thanh toán hoặc kinh doanh nào khác, và không được là một thành viên của
một cơ quan hành chính, Ban giám sát của một doanh nghiệp nhằm mục đích lợi
nhuận.
Bầu cử định kỳ của Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối
cùng của tháng Mười năm thứ năm của chính quyền Tổng thống Ukraine. Trong
trường hợp quyền lực của Tổng thống Ukraine chấm dứt sớm, cuộc bầu cử Tổng
thống Ukraine sẽ được tổ chức trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt
quyền hạn.
Thủ tục để tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine được thành lập theo pháp
luật.
2.ĐIỀU KIỆN ĐỂ KẾT THÚC NHIỆM KỲ TỔNG THỐNG SỚM
Điều 109
Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP - Trang 2
Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP - Người đăng: tranlequyen-dav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nội dung thuyết trình môn LUẬT HIẾN PHÁP 9 10 73