Ktl-icon-tai-lieu

NỘI QUY LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Tuyen Dinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CP XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI MINH SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****
Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 201…

NỘI QUY LAO ĐỘNG
 Căn cứ Chương VIII của Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam (đã được sửa
đổi bổ sung năm 2002) quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
 Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và yêu cầu tổ chức lao động.
Nay Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Minh Sáng ban hành bản nội quy trong
Công ty bao gồm các Chương và Điều như sau:
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Nội quy lao động là quy định của Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Minh
Sáng đối với người lao động về việc tuân thủ thời gian, hoạt động SX – KD và
điều hành sản xuất của Công ty.
Điều 2: Nội quy lao động được áp dụng cho tất cả CB.CNV trong Công ty, kể cả người
lao động trong thời gian thử việc, học nghề, thực tập…
Điều 3: Bản nội quy lao động này gồm 6 chương, 38 điều quy định trách nhiệm thực hiện
kỷ luật lao động của người lao động trong Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký.
Mọi trường hợp không quy định trong bản nội quy này xảy ra, đều được giải
quyết theo các quy định của Pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật
chất. Người sử dụng lao động có trách nhiệm soạn thảo chi tiết các Điều về quy
chế xét thưởng và các nội quy của Công ty để người lao động chấp hành.
CHƯƠNG II: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
Điều 4: Thời gian làm việc
a. Khối gián tiếp văn phòng:
-

Sáng từ 07g30 đến 11g30

-

Chiều từ 12g30 đến 16g30

Các tổ đội sản xuất, thi công trên công trường
 Sáng: Từ 06g00 đến 11g20
 Chiều: Từ 1g30 đến 5g50
Công nhân phải đến trước ca làm việc 15 phút để nhận bàn giao đồ.
Điều 5: Quy định ngày nghỉ.
1. Ngày nghỉ hàng tuần của khối gián tiếp văn phòng vào ngày Chủ nhật.
2. Ngày nghỉ hàng tuần của công nhân thi c ông l à
1

3. Ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm thực hiện theo Điều 73 của Bộ Luật Lao động
(nghỉ 9 ngày/năm).
4. Ngày nghỉ phép: Người lao động làm việc cho Công ty được 12 tháng thì
được nghỉ 12 ngày phép. Số ngày nghỉ phép được tính tăng thêm theo thâm
niên, nếu làm việc ở Cty và các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước cứ 5 năm
được tăng thêm một ngày. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì số
ngày nghỉ phép được tính tương ứng theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm
việc.
5. Người sử dụng lao động có quyền sắp xếp lịch nghỉ phép cho từng bộ phận
tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép
thành nhiề...
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI MINH SÁNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
* * * * *
Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 201…
NỘI QUY LAO ĐỘNG
Căn cứ Chương VIII của Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam (đã được sửa
đổi bổ sung năm 2002) quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và yêu cầu tổ chức lao động.
Nay Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Minh Sáng ban hành bản nội quy trong
Công ty bao gồm các Chương và Điều như sau:
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Nội quy lao động quy định của Công Ty CP y Dựng Thương Mại Minh
Sáng đối với người lao động về việc tuân thủ thời gian, hoạt động SX KD
điều hành sản xuất của Công ty.
Điều 2: Nội quy lao động được áp dụng cho tất cả CB.CNV trong Công ty, kể cả người
lao động trong thời gian thử việc, học nghề, thực tập…
Điều 3: Bản nội quy lao động này gồm 6 chương, 38 điều quy định trách nhiệm thực hiện
kỷ luật lao động của người lao động trong Công ty hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký.
Mọi trường hợp không quy định trong bản nội quy này xảy ra, đều được giải
quyết theo c quy định của Pháp luật về kỷ luật lao động trách nhiệm vật
chất. Người sử dụng lao động trách nhiệm soạn thảo chi tiết các Điều về quy
chế xét thưởng và các nội quy của Công ty để người lao động chấp hành.
CHƯƠNG II: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
Điều 4: Thời gian làm việc
a. Khối gián tiếp văn phòng:
- Sáng từ 07g30 đến 11g30
- Chiều từ 12g30 đến 16g30
Các tổ đội sản xuất, thi công trên công trường
Sáng: Từ 06g00 đến 11g20
Chiều: Từ 1g30 đến 5g50
Công nhân phải đến trước ca làm việc 15 phút để nhận bàn giao đồ.
Điều 5: Quy định ngày nghỉ.
1. Ngày nghỉ hàng tuần của khối gián tiếp văn phòng vào ngày Chủ nhật.
2. Ngày nghỉ hàng tuần của công nhân thi c ông l à
1
NỘI QUY LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI QUY LAO ĐỘNG - Người đăng: Tuyen Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NỘI QUY LAO ĐỘNG 9 10 419