Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TÂP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi nhatanh9606
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS. NguyÔn Minh TuÊn

§Þnh h−íng «n tËp m«n LLC Nhμ n−íc vμ Ph¸p luËt

«n tËp
m«n lý luËn chung Nhμ n−íc vμ ph¸p luËt
VÊn ®Ò I
B¶n chÊt, ®Æc tr−ng, vai trß cña Nhμ n−íc 1
1. B¶n chÊt Nhμ n−íc:
CNDVBC: Nhμ n−íc lμ bé m¸y ®Æc biÖt, ®Ó ®¶m b¶o sù thèng trÞ vÒ kinh
tÕ, ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc vÒ chÝnh trÞ vμ thùc hiÖn sù t¸c ®éng vÒ t− t−ëng ®èi
víi quÇn chóng.
-Nhμ n−íc lμ s¶n phÈm vμ biÓu hiÖn cña nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp kh«ng
thÓ ®iÒu hoμ ®−îc.
- Nhμ n−íc lμ mét bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy ®èi víi giai cÊp
kh¸c, lμ bé m¸ylμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ giai cÊp.
§¹i häc LuËt: "Nhμ n−íc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc chÝnh trÞ,
mét bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô c−ìng chÕ vμ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý
®Æc biÖt, nh»m duy tr× trËt tù x· héi, thùc hiÖn môc ®Ých b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp
thèng trÞ trong x· héi"
Khoa LuËt §HQGHN: " Nhμ n−íc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc
chÝnh trÞ, cã bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô c−ìng chÕ vμ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n
lý x· héi nh»m thÓ hiÖn vμ b¶o vÖ tr−íc hÕt lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ trong x·
héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng, cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng d−íi sù
l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n trong x· héi x· héi chñ nghÜa"
Nhμ n−íc xÐt vÒ b¶n chÊt tr−íc hÕt lμ bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy
®èi víi giai cÊp kh¸c, lμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ x· héi.
ThÓ hiÖn trªn ba mÆt:
+ ChØ th«ng qua Nhμ n−íc, quyÒn lùc vÒ kinh tÕ míi ®ñ søc m¹nh ®Ó duy tr×
quan hÖ bãc lét.
+ ChØ th«ng qua Nhμ n−íc, giai cÊp thèng trÞ míi tæ chøc, thùc hiÖn quyÒn
lùc chÝnh trÞ cña m×nh
+ ChØ th«ng qua Nhμ n−íc, giai cÊp thèng trÞ míi x©y dùng ®−îc hÖ t−
t−ëng cña m×nh trë thμnh hÖ t− t−ëng thèng trÞ trong x· héi
- TÝnh giai cÊp cña Nhμ n−íc:
+ Néi dung tÝnh giai cÊp lμ g×?
- Cã tÝnh kh¸ch quan, xuÊt hiÖn trªn c¬ së qui
luËt
- B¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ , do chÝnh
giai cÊp thèng trÞ tæ chøc nªn
+ Møc ®é biÓu hiÖn vμ møc ®é thùc thi?

1

© Ng−êi biªn so¹n: THS. NguyÔn Minh TuÊn, Khoa LuËt, §¹i häc Quèc Gia Hμ
néi; Tμi liÖu kh«ng b¸n.

1

ThS. NguyÔn Minh TuÊn

§Þnh h−íng «n tËp m«n LLC Nhμ n−íc vμ Ph¸p luËt

- ë mçi n−íc, mçi khu vùc, mçi giai ®o¹n ®Òu cã
sù kh¸c nhau
- Trong tiÕn tr×nh nhËn thøc vÒ tÝnh giai cÊp cña
Nhμ n−íc chóng ta ®· qu¸ nhÊn m¹nh, thËm chÝ
tuyÖt ®èi ho¸ nã...
- TÝnh x· héi cña nhμ n−íc:
+ Lμ thuéc tÝnh kh¸ch quan vμ phæ biÕn cña mäi Nhμ n−íc
+ Nhμ n−íc ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc chung, giai cÊp
thèng trÞ kh«ng thÓ qu¶n lý Nhμ n−íc nÕu kh«ng chó ý ®Õn lîi
Ých cña c¸c giai c...
ThS. NguyÔn Minh TuÊn §Þnh híng «n tËp m«n LLC Nhμ níc vμ Ph¸p luËt
«n tËp
m«n lý luËn chung Nhμ níc vμ ph¸p luËt
VÊn ®Ò I
B¶n chÊt, ®Æc trng, vai trß cña Nhμ níc
1
1. B¶n chÊt Nhμ níc:
CNDVBC: Nhμ níc lμ bé m¸y ®Æc biÖt, ®Ó ®¶m b¶o sù thèng trÞ vÒ kinh
tÕ, ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc vÒ chÝnh trÞ vμ thùc hiÖn sù t¸c ®éng vÒ t tëng ®èi
víi quÇn chóng.
-Nhμ níc lμ s¶n phÈm vμ biÓu hiÖn cña nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp kh«ng
thÓ ®iÒu hoμ ®îc.
- Nhμ níc lμ mét bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy ®èi víi giai cÊp
kh¸c, lμ bé m¸ylμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ giai cÊp.
§¹i häc LuËt: "Nhμ níc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc chÝnh trÞ,
mét bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô cìng chÕ vμ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý
®Æc biÖt, nh»m duy tr× trËt tù x· héi, thùc hiÖn môc ®Ých b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp
thèng trÞ trong x· héi"
Khoa LuËt §HQGHN: " Nhμ níc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc
chÝnh trÞ, cã bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô cìng chÕ vμ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n
lý x· héi nh»m thÓ hiÖn vμ b¶o vÖ tríc hÕt lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ trong x·
héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng, cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng díi sù
l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n trong x· héi x· héi chñ nghÜa"
Nhμ níc xÐt vÒ b¶n chÊt tríc hÕt lμ bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy
®èi víi giai cÊp kh¸c, lμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ x· héi.
ThÓ hiÖn trªn ba mÆt:
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, quyÒn lùc vÒ kinh tÕ míi ®ñ søc m¹nh ®Ó duy tr×
quan hÖ bãc lét.
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, giai cÊp thèng trÞ míi tæ chøc, thùc hiÖn quyÒn
lùc chÝnh trÞ cña m×nh
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, giai cÊp thèng trÞ míi x©y dùng ®îc hÖ t
tëng cña m×nh trë thμnh hÖ t tëng thèng trÞ trong x· héi
- TÝnh giai cÊp cña Nhμ níc:
+ Néi dung tÝnh giai cÊp lμ g×?
- Cã tÝnh kh¸ch quan, xuÊt hiÖn trªn c¬ së qui
luËt
- B¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ , do chÝnh
giai cÊp thèng trÞ tæ chøc nªn
+ Møc ®é biÓu hiÖn vμ møc ®é thùc thi?
1
© Ngêi biªn so¹n: THS. NguyÔn Minh TuÊn, Khoa LuËt, §¹i häc Quèc Gia Hμ
néi; Tμi liÖu kh«ng b¸n.
1
ÔN TÂP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TÂP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: nhatanh9606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ÔN TÂP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 784