Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi lịch sử đảng

Được đăng lên bởi caohong65
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 10: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại Chi bộ nơi đồng chí
đang công tác.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là: Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng, tổ chức,
sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Đây là tổ chức tự nguyện của những người
cùng chung lý tưởng cộng sản, quyết tâm thực hiện lý tưởng đó, đồng thời là
một tổ chức chiến đấu. Để thực hiện lý tưởng của mình, một mặt Đảng phải thực
hiện tốt dân chủ để phát huy tốt trí tuệ, tính sáng tạo của mọi đảng viên trong
hoạt động, đồng thời phải hoạt động một cách tập trung, thống nhất, vì thể Đảng
phải xây dựng, tổ chức và sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ để thống
nhất ý chỉ và hành động. Đó là vấn đề thuộc bản chất của Đảng, phân biệt Đảng
kiểu mới của giai cấp công nhân với Đảng kiểu cũ – Đảng cải lương, xã rời
nguyên tắc này, đảng sẽ giảm sức mạnh và không tránh khỏi tan rã. V.I. Lênin
viết “Chúng tôi luôn bảo vệ dân chủ trong nội bộ Đảng, nhưng chúng tôi luôn
bảo vệ chế độ tập trung dân chủ”, “Các đảng gia nhập quốc tế cộng sản phải xây
dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Tập trung dân chủ đối với tập trung quan liêu, gia trưởng, độc đoán và dân chủ
hình thức, dân chủ không lãnh đạo; tư tưởng về xây dựng một đảng vô sản trên
cơ sở của nguyên tắc tập trung dân chủ đã được C. Mác, Ph ăng ghen đưa vào
điều lệ, liên đoàn những người cộng sản, điều lệ xác định cơ cấu tổ chức của
liên đoàn thấm nhuần tinh thần tập trung dân chủ - liên đoàn được tổ chức hoàn
taonf dân chủ, mọi đảng viên đều bình đẳng, các cơ quan lãnh đạo của Đảng
được bầu ra có thể bị thay thế vãi bãi miễn; đảng viên được tự do thảo luận
những vấn đề về sinh hoạt đảng, tranh luận trong khuôn khổ tính Đảng,... cơ
cấu của liên đoàn thật sự dân chủ của Ban chấp hành được bầu ra và nếu có sai
phạm làm yếu kém có thể thay thế bất cứ lúc nào. Do đó, đã ngăn chặn được âm
mưu, thủ đoạn chiếm độc quyền trong liên đoàn. Trong điều kiện lịch sử mới,
khi cách mạng vô sản đã trở thành nhiệm vụ trực tiếp, kế tiếp sự nghiệp của C.
Mác và Ăng ghen, V.I.Lê Nin đã xây dựng, luận chứng và áp dụng nguyên tắc
tập trung dân chủ làm nguyên tắc tất yếu trong xây dựng và hoạt động của Đảng
cách mạng của giai cấp công nhân. Năm 1905, tại Hội nghị Tam Méc pho của
những người Bôn sê vích Nga, thì nguyên tắc tập trung dân chủ được thừa nhận
hoàn toàn. Sau đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được ghi nhận trong điều lệ và
thông qua tại Đại hội IV của Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga năm 1906.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: Nội dung cơ bản của nguyên ...
Câu 10: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại Chi bộ nơi đồng chí
đang công tác.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là: Nguyên tắc bản trong xây dựng, tổ chức,
sinh hoạt hoạt động của Đảng. Đây tổ chức tự nguyện của những người
cùng chung tưởng cộng sản, quyết tâm thực hiện tưởng đó, đồng thời
một tổ chức chiến đấu. Để thực hiện lý tưởng của mình, một mặt Đảng phải thực
hiện tốt dân chủ để phát huy tốt trí tuệ, nh sáng tạo của mọi đảng viên trong
hoạt động, đồng thời phải hoạt động một cách tập trung, thống nhất, vì thể Đảng
phải xây dựng, tổ chức và sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ để thống
nhất ý chỉ và hành động. Đó là vấn đề thuộc bản chất của Đảng, phân biệt Đảng
kiểu mới của giai cấp công nhân với Đảng kiểu Đảng cải lương, rời
nguyên tắc này, đảng sẽ giảm sức mạnh không tránh khỏi tan rã. V.I. Lênin
viết “Chúng tôi luôn bảo v dân chủ trong nội b Đảng, nhưng chúng tôi luôn
bảo vệ chế độ tập trung dân chủ”, “Các đảng gia nhập quốc tế cộng sản phải xây
dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Tập trung dân chủ đối với tập trung quan liêu, gia trưởng, độc đoán và dân chủ
hình thức, dân chủ không lãnh đạo; tưởng vxây dựng một đảng vô sản trên
s của nguyên tắc tập trung dân chủ đã được C. Mác, Ph ăng ghen đưa vào
điều lệ, liên đoàn những người cộng sản, điều lệ xác định cấu tổ chức của
liên đoàn thấm nhuần tinh thần tập trung dân chủ - liên đoàn được tổ chức hoàn
taonf dân chủ, mọi đảng viên đều bình đẳng, các quan lãnh đạo của Đảng
được bầu ra thể bị thay thế vãi bãi miễn; đảng viên được tự do thảo luận
những vấn đề về sinh hoạt đảng, tranh luận trong khuôn khổ tính Đảng,...
cấu của liên đoàn thật s dân chủ của Ban chấp hành được bầu ra và nếu sai
phạm làm yếu kém có thể thay thế bất cứ lúc nào. Do đó, đã ngăn chặn được âm
mưu, thủ đoạn chiếm độc quyền trong liên đoàn. Trong điều kiện lịch s mới,
khi cách mạng sản đã trở thành nhiệm vụ trực tiếp, kế tiếp sự nghiệp của C.
Mác Ăng ghen, V.I.Lê Nin đã y dựng, luận chứng và áp dụng nguyên tắc
tập trung dân chủ làm nguyên tắc tất yếu trong xây dựng và hoạt động của Đảng
cách mạng của giai cấp công nhân. Năm 1905, tại Hội nghị Tam Méc pho của
những người Bôn sê vích Nga, thì nguyên tắc tập trung dân chủ được thừa nhận
hoàn toàn. Sau đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được ghi nhận trong điều lệ và
thông qua tại Đại hội IV của Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga năm 1906.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: Nội dung bản của nguyên tắc tập
trung dân chủ trong đảng được quy định tại Điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam, nội dung của nguyên tắc đó là:
- quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách;
- quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc; quan
lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kì đại
hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là Ban
chấp hành Đảng bộ, Chi bộ (gọi tắt là cấp ủy);
ôn thi lịch sử đảng - Trang 2
ôn thi lịch sử đảng - Người đăng: caohong65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ôn thi lịch sử đảng 9 10 39