Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi môn Hành chính

Được đăng lên bởi duyscn1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn thi môn Hành là Chính HP3

Tài liệu được chôm chỉa từ nhiều nguồn !

Câu 4a : So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa văn bản QPPL và văn bản hành
chính cá biệt ? Cho ví dụ minh họa ?
BÀI LÀM
Tiêu chí phân loại các văn bản quản lý nhà nước dựa trên tính chất, đặc điểm của
từng loại văn bản, mục đích ban hành văn bản cũng như khái niệm văn bản.
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối
hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong đó có qui tắc xử
sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung được nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các
quan hệ xã hội.
Ví dụ : Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học. Đối tượng ở đây chỉ chung chung là giáo viên Tiểu học, không cụ thể cho giáo
viên tiểu học nào nên đây là văn bản quy phạm pháp luật.
Văn bản hành chính cá biệt là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật nhằm cá biệt hóa những qui định trong văn bản quy
phạm pháp luật thành những mệnh lệnh cụ thể, trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm
dứt những quan hệ pháp luật nhất định và đuợc bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế của Nhà
nước như các quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ
luật cán bộ công chức; chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người tốt việc tốt,…
Ví dụ : Quyết định số 9658/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch
UBND huyện Củ Chi về công nhận Chiến sĩ thi đua Cơ sở năm học 2010 – 2011 cho Bà
Ngô Thị Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Đối tượng ở đây được quy
định cụ thể cho 1 người nên đây là văn bản hành chính cá biệt.
Giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt có những điểm
giống nhau cơ bản. Đó là :
- Cả hai đều là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hay người có thẩm quyền ban
hành theo luật định hay theo quy định của cấp trên.
- Đều có giá trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện đối với các tổ chức hoặc cá
nhân có liên quan.
- Đều được Nhà nước hoặc chủ thể ban hành bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp
mang tính quyền lực Nhà nước.
- Đều được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Tuy nhiên, giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt cũng
có những điểm khác nhau cơ bản như sau :

Bài làm đã được đăng kí nhãn hiệu độc quyền !!!

--- Trang 1 ---

Ôn thi môn Hành là Chính HP3

Nội dung

Văn bản quy phạm pháp luật

T...
Ôn thi môn Hành là Chính HP3 Tài liệu được chôm chỉa từ nhiều nguồn !
Câu 4a : So sánh sự giống nhau khác nhau giữa văn bản QPPL văn bản hành
chính cá biệt ? Cho ví dụ minh họa ?
BÀI LÀM
 ! "#$
%&#' (&)*#+
,-#./!0
123#-4565$'. 7& 889:;
<&8*9=& 1 #* " 4>
*:?=+
,'@A-B 7<0CDEFGGHEAIJKLMI&-GD&N#FGGH$K=
O&K=L'I4*KA- 74P3&4&*&
"Q+I01&O ->&&&"Q)R&'"&
"Q --#.+
,*/S83#-4
/<O-#.T#*8U& 7&-
#.U&#**'"B#<- V-#
6U&*. 7 1 #*T&W&B$S
-B 7&/&-B 7V*##X*#)2O&)Y
.=R&6Z>74 =& "/&&[0*0\
,'@A-B 7<0]^N_EAIJ`KSM&-FN&_#FGCC$P$7
`KSM-*P$P4R&.PB<a P/<O#QFGCGbFGCCK
S&R7cbd*O&[&"Q&e.1&+I01&O - 1-
7'"C&[ -*+
Giữa văn bản quy phạm pháp luật văn bản hành chính biệt những điểm
giống nhau cơ bản. Đó là :
JP 4/-&[83#-4
2. 7-2- 7$+
JI48&79=RQ&!* 0V6!
8+
JI4 1S!$" #*T&*
#&-4S+
JI4 1f& " 4>*:?=+
Tuy nhiên, giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt cũng
có những điểm khác nhau cơ bản như sau :
Bài làm đã được đăng kí nhãn hiệu độc quyền !!! --- Trang 1 ---
Ôn thi môn Hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi môn Hành chính - Người đăng: duyscn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ôn thi môn Hành chính 9 10 588