Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi môn Nhà nước pháp luật

Được đăng lên bởi thu thuy 1980
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN THI MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1 :
Ý 1 : So sánh Nhà nước với các tổ chức xã hội khác :
* Nhà nước:
- Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức
năng quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng
- Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ
- Nhà nước thiết lập quyền lực công, mang tính chất chính trị giai cấp
- Nhà nước ban hành pháp luật và buộc mọi thành viên trong xã hội phải thực hiện
- Nhà nước quy định các loại thuế và thu thuế
- Nhà nước đại diện cho chủ quyền quốc gia
Tổ chức hành chính nhà nước có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của xã hội trên tất cả các lĩnh vực, trên
phạm vi địa giới hành chính được quy định bởi các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền ban hành.
* Các tổ chức xã hội ( đoàn, hội,…):
- Là tập hợp một giai cấp, tổ chức có cùng quan điểm cùng lập trường, cùng ngành nghề hoặc cùng giới tính. Gia nhập
một cách tự nguyện để thực hiện mục đích của mình.
- Không phân chia theo lãnh thổ hành chính, mà chỉ thành lập trong các đơn vị hành chính quốc gia
- Không thiết lập quyền lực công, chỉ có tính bắt buộc do ban lãnh đạo đứng đầu
- Đặt ra các điều lệ, quy định để áp dụng cho nội bộ tổ chức xã hội đó
- Đặt ra lệ phí, thu phí trong nội bộ tổ chức
- Không đại diện chủ quyền quốc gia, chỉ đại diện cho giới, tổ chức của mình.
* Sự khác nhau giữa tổ chức hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội khác:
-Tổ chức hành chính nhà nước là thực hiện chức năng hành pháp đây là đặc trưng cơ bản để phân biệt với các tổ chức
khác như: tổ chức chính trị xã hội , đoàn thể
-Tổ chức hành chính nhà nước là những tổ chức hoạt động vì lợi ích công cộng cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã
hội, công dân mà không vì lợi nhuận
-Các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mang tính thứ bậc cao, và thường áp dụng các biện pháp cưỡng chế,
độc quyền, mệnh lệnh hành chính mang tính đơn phương.
-Các tổ chức không phải tổ chức hành chính nhà nước thường có ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ trong khi đó hoạt động
của các cơ quan hành chính nhà nước xã hội rộng lớn.
-Các sản phẩm dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tạo ra không phải là sản phẩm mua bán, trao đổi trên thị
trường, trong khi đó sản phẩm của các tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội.. thường để mua bán, trao đổi trên thị trường vì
mục tiêu lợi nhuận.
-Do bị quy định bởi hành lang pháp lý về quyền hạn ...
ÔN THI MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1 :
Ý 1 : So sánh Nhà nước với các tổ chức xã hội khác :
* Nhà nước:
- Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức
năng quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng
- Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ
- Nhà nước thiết lập quyền lực công, mang tính chất chính trị giai cấp
- Nhà nước ban hành pháp luật và buộc mọi thành viên trong xã hội phải thực hiện
- Nhà nước quy định các loại thuế và thu thuế
- Nhà nước đại diện cho chủ quyền quốc gia
Tổ chức hành chính nhà nước có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của xã hội trên tất cả các lĩnh vực, trên
phạm vi địa giới hành chính được quy định bởi các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền ban hành.
* Các tổ chức xã hội ( đoàn, hội,…):
- Là tập hợp một giai cấp, tổ chức có cùng quan điểm cùng lập trường, cùng ngành nghề hoặc cùng giới tính. Gia nhập
một cách tự nguyện để thực hiện mục đích của mình.
- Không phân chia theo lãnh thổ hành chính, mà chỉ thành lập trong các đơn vị hành chính quốc gia
- Không thiết lập quyền lực công, chỉ có tính bắt buộc do ban lãnh đạo đứng đầu
- Đặt ra các điều lệ, quy định để áp dụng cho nội bộ tổ chức xã hội đó
- Đặt ra lệ phí, thu phí trong nội bộ tổ chức
- Không đại diện chủ quyền quốc gia, chỉ đại diện cho giới, tổ chức của mình.
* Sự khác nhau giữa tổ chức hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội khác:
-Tổ chức hành chính nhà nước là thực hiện chức năng hành pháp đây là đặc trưng cơ bản để phân biệt với các tổ chức
khác như: tổ chức chính trị xã hội , đoàn thể
-Tổ chức hành chính nhà nước là những tổ chức hoạt động vì lợi ích công cộng cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã
hội, công dân mà không vì lợi nhuận
-Các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mang tính thứ bậc cao, và thường áp dụng các biện pháp cưỡng chế,
độc quyền, mệnh lệnh hành chính mang tính đơn phương.
-Các tổ chức không phải tổ chức hành chính nhà nước thường có ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ trong khi đó hoạt động
của các cơ quan hành chính nhà nước xã hội rộng lớn.
-Các sản phẩm dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tạo ra không phải là sản phẩm mua bán, trao đổi trên thị
trường, trong khi đó sản phẩm của các tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội.. thường để mua bán, trao đổi trên thị trường vì
mục tiêu lợi nhuận.
-Do bị quy định bởi hành lang pháp lý về quyền hạn nhiệm vụ trong hoạt động mà tính linh hoạt thích ứng của các cơ
quan hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế so với các tổ chức khác.
Ý 2 : Trình bày các đặc trưng bản bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phân biệt với đặc
trưng với các Nhà nước pháp quyền khác như thế nào ?
1. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước phảihệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, chất lượng cao
thể hiện được ý chí, lợi ích nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với hiện thực khách
quan, thúc đẩy tiến bộ hội, trong đó Hiến pháp các đạo luật phải giữ vị trí tối cao. Các quan nhà nước, các tổ
chức hội, cán bộ, công chức nhà ớc mọi thành viên trong hội phải tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành
pháp luật.
2. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân
dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện (qua cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình
thức dân chủ trực tiếp.
3. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực hiện được quản hội bằng pháp luật, tăng cường được pháp chế
trong hội, xử nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện bảo vệ được các quyền tự do lợi ích
chính đáng, hợp pháp của công dân, chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình.
4. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự
phân công phối hợp giưã các quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, nh pháp, pháp, nhằm
hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, xâm hại tới lợi ích hợp pháp của công dân từ phía Nhà nước.
5. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ư ớc quốc tế mà Nước Cộng
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
6. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Nhà nước do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo. Đây đặc điểm đặc
trưng, cơ bản, rất quan trọng mang tính lý luận và đã được kiểm chứng bằng thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam.
7. Với những đặc trưng nêu trên, nhà nước pháp quyền của chế độ ta thể hiện những ởng quan điểm tích cực, tiến
bộ, phản ánh ước mơ và khát vọng của nhân dân đối với công lý, tự do, bình đẳng trong một xã hội còn giai cấp.
Ôn thi môn Nhà nước pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi môn Nhà nước pháp luật - Người đăng: thu thuy 1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn thi môn Nhà nước pháp luật 9 10 765