Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi vào bảo hiêm xã hội chung

Được đăng lên bởi Sa Mạc Thần Ưng
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2932 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN THI VÀO NGHÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2013
SOẠN THẢO: NGUYỄN ĐÌNH THỪA
*****

MÔN 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Phần 1. Tài liệu ôn thi
1. Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đề cơ bản
về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II, III chuyên đề 1.
2. Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 2 của Học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự
hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.
3. Giáo trình kĩ thuật xây dựng và ban hành văn bản ban hành năm 2009: Mục II
Chương 1; Mục II Chương 2 (riêng phần phân loại thống kê các văn bản quy phạm pháp
luật lấy theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
5. Luật Viên chức năm năm 2010.
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008: Chương 1, 2.
7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân: Điều 1,2 Chương 1; Mục 1,2,3 Chương 2.
8. Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
9. Nghị định 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xó hội Việt Nam.
10. Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội
Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa
phương.

11. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
Page 1

12. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý công chức.
13. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức.
14. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về về xử lý
kỷ luật đối với công chức.
15. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về về xử lý
kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Phần 2. Câu hỏi và trả lời
Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
Bản chất của Nhà nước mang thuộc tính giai cấp. Vì vậy Nhà nước xã hội chủ nghĩa là
Nhà nước do giai cấp công nhân và nhân dân lao động lãnh đạo, nhằm thực hiện những lợi
ích của giai cấp mình và đồng thời mang lại lợi ích cho tất cả các tầng lớp khác trong xã hội.
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định trong
Điều 2 Hiến pháp năm 1992 là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân...
ÔN THI VÀO NGHÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2013
SOẠN THẢO: NGUYỄN ĐÌNH THỪA
*****
MÔN 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Phần 1. Tài liệu ôn thi
1. Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đềbản
về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II, III chuyên đề 1.
2. Tài liệu đào tạo Tiền công v tập 2 của Học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự
hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.
3. Giáo trình thuật xây dựng ban nh văn bản ban hành năm 2009: Mục II
Chương 1; Mục II Cơng 2 (riêng phần phân loại thống các văn bản quy phạm pháp
luật lấy theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
5. Luật Viên chức năm năm 2010.
6. Luật Ban nh văn bn quy phm pháp lut ngày 03/6/2008: Chương 1, 2.
7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân: Điều 1,2 Chương 1; Mục 1,2,3 Chương 2.
8. Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính ph Quy định v chức năng,
nhiệm v, quyền hạn và cơ cu tchức ca Bảo hiểm hi Việt Nam.
9. Ngh đnh 116/2011/-CP ngày 14/12/2011 Sa đi, bổ sung mt số điều ca Nghị
định 94/2008/-CP ngày 22/8/2008 ca Cnh phủ Quy định về chức ng, nhim vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xó hội Vit Nam.
10. Quyết đnh số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội
Việt Nam Quy định chức năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bo him xã hội địa
phương.
11. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
Page 1
ôn thi vào bảo hiêm xã hội chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi vào bảo hiêm xã hội chung - Người đăng: Sa Mạc Thần Ưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
ôn thi vào bảo hiêm xã hội chung 9 10 776