Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

Được đăng lên bởi Huliso Huliso Huliso
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

Luật Thanh tra năm 2004 lần đầu tiên đưa ra các khái niệm và định nghĩa về thanh tra, trong đó đã có sự phân
biệt hai loại hình thanh tra chủ yếu là thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
Luật Thanh tra cũng phân biệt hai loại cơ quan thanh tra : Thanh tra được tổ chức theo cấp hành chính (Thanh
tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện) và thanh tra theo ngành và lĩnh vực (đảm nhận cả chức
năng thanh tra hành chính và chức năng thanh tra chuyên ngành). Tuy nhiên, sự phân biệt này nhìn chung vẫn
chưa đủ rõ. Thực tế trong thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ cùng với các tổ chức thanh tra nhà nước khác
đã tiến hành những cuộc thanh tra lớn về các dự án đầu tư công trình giao thông, hoạt động của Ngân hàng Nhà
nước, hoạt động của các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, việc quản lý và sử dụng đất đai nhưng để
phân biệt các cuộc thanh tra này là thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành là rất khó.
Sự phân biệt giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xuất phát từ quan niệm coi thanh tra là chức
năng thiết yếu của quản lý nhà nước. Mục đích của quản lý nhà nước xét cho cùng là bảo đảm cho mọi hoạt
động trong xã hội tuân thủ theo các quy định của pháp luật, bảo đảm cho công dân thực hiện được các quyền cơ
bản của mình, tạo điều kiện phát huy mọi năng lực sản xuất của xã hội. Để đạt được mục đích đó, Nhà nước
phải phải thực hiện hai nhiệm vụ chính là tăng cường các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu
lực quản lý mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và phải thường xuyên hoàn thiện, loại trừ các khuyết tật trong quá
trình vận hành bộ máy nhà nước. Tương ứng với hai nhiệm vụ này là hai loại hình của hoạt động thanh tra :
thanh tra chuyên ngành (hướng vào xã hội, các đối tượng quản lý) và thanh tra hành chính (hướng vào bản thân
bộ
máy
quản
lý).
-

Về

thanh

tra

hành

chính:

Theo quy định của Luật Thanh tra (khoản 2 Điều 4): "Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan
quản lý nhà nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan tổ
chúc, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp ". Theo khái niệm này, thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra
trong nội bộ bộ máy nhà nước; là thanh tra của cơ quan cấp trên đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới
(thuộc quyền quản lý trực tiếp); là thanh tra của chủ thể quản lý này với chủ thể quản lý khác. Thanh tra hành
chính vì vậy mang tính kiểm soát nội bộ (đư...
Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành
Luật Thanh tra năm 2004 lần đầu tiên đưa ra các khái niệm định nghĩa về thanh tra, trong đó đã sự phân
biệt hai loại hình thanh tra chủ yếu thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành.
Luật Thanh tra cũng phân biệt hai loại quan thanh tra : Thanh tra được tổ chức theo cấp hành chính (Thanh
tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện) và thanh tra theo ngành và lĩnh vực (đảm nhận cả chức
năng thanh tra hành chính chức năng thanh tra chuyên ngành). Tuy nhiên, sphân biệt này nhìn chung vẫn
chưa đủ rõ. Thực tế trong thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ cùng với các tổ chức thanh tra nhà nước khác
đã tiến hành những cuộc thanh tra lớn về các dự án đầu tư công trình giao thông, hoạt động của Ngân hàng Nhà
nước, hoạt động của các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, việc quản sử dụng đất đai nhưng để
phân biệt các cuộc thanh tra này thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành rất khó.
Sự phân biệt giữa thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành xuất phát từ quan niệm coi thanh tra chức
năng thiết yếu của quản n nước. Mục đích của quản nhà nước xét cho cùng bảo đảm cho mọi hoạt
động trong xã hội tuân thủ theo các quy định của pháp luật, bảo đảm cho công dân thực hiện được các quyền cơ
bản của mình, tạo điều kiện phát huy mọi năng lực sản xuất của hội. Để đạt được mục đích đó, Nnước
phải phải thực hiện hai nhiệm vụ chính là tăng cường các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu
lực quản lý mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và phải thường xuyên hoàn thiện, loại trừ các khuyết tật trong quá
trình vận hành bộ máy nhà nước. Tương ứng với hai nhiệm vụ này hai loại hình của hoạt động thanh tra :
thanh tra chuyên ngành (hướng vào xã hội, các đối tượng quản lý) và thanh tra hành chính (hướng vào bản thân
bộ máy quản lý).
- Về thanh tra hành chính:
Theo quy định của Luật Thanh tra (khoản 2 Điều 4): "Thanh tra hành chínhhoạt động thanh tra của quan
quản nhà nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của quan tổ
chúc, nhân thuộc quyền quản trực tiếp ". Theo khái niệm này, thanh tra hành chính hoạt động thanh tra
trong nội bộ bộ máy nhà nước; thanh tra của quan cấp trên đối với quan, đơn vị, nhân cấp dưới
(thuộc quyền quản trực tiếp); thanh tra của chủ thquản này với chủ thể quản khác. Thanh tra hành
chính vì vậy mang tính kiểm soát nội bộ (được hiểu theo nghĩa rộngnội bộ của bộ máy nhà nước hay nội bộ
của bộ máy các quan nhà nước, thường theo hệ thống). Nếu nmục đích chung của thanh tra “nhằm
phòng ngừa, phát hiện xử c hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những hở trong chế quản lý,
chính sách, pháp luật để kiến nghị với quan nhà nước thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy
nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền lợi ích hợp pháp của quan, tổ chức, nhân" (Điều 3 Luật Thanh tra), thì mục đích cụ thể
của hoạt động thanh tra hành chính làm trong sạch bộ máy, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều
hành. Xét về bản chất, nội dung của khái niệm này không khác nhiều so với với khái niệm "thanh tra nhà nước"
trong Pháp lệnh Thanh tra năm 1990, được ban hành trên sở của Hiến pháp năm 1980, theo chế quản
kế hoạch hoá tập trung cao độ. Khi đó, Nhà nước quản lý bằng các biện pháp mang nặng tính hành chính. Hoạt
động sản xuất, kinh doanh chủ yếu được tiến hành trên sở các kế hoạch, mệnh lệnh hành chính. Mỗi đơn vị
kinh tế được coi như đơn vị sở của quan n nước chủ quản. thế, mục đích, nội dung, phương pháp
tiến hành một cuộc thanh tra đối với quan nhà ớc cấp dưới hay đối với một doanh nghiệp về bản
giống nhau. ở cơ chế kế hoạch hoá tập trung thì mọi hoạt động thanh tra khi đó đều mang tính hành chính. Hay
nói cách khác, đó chính thanh tra của cấp trên đối với cấp dưới.
Đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính phải là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. Hoạt động
thanh tra hành chính không hướng o c đối tượng các doanh nghiệp phải hướng vào việc xem xét,
đánh giá việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ cũng như hiệu quả quản của bộ máy nhà nước. Không nên cho
rằng, đối tượng thanh tra hành chính bao hàm cả các tổ chức, doanh nghiệp nên thể thông qua thanh tra các
doanh nghiệp để đánh giá trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành, địa phương (phần lớn các cuộc thanh tra được
Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành - Trang 2
Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành - Người đăng: Huliso Huliso Huliso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành 9 10 670